ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนนางรอง ปีการศึกษา 2565

691

ม.1 กรอกใบสมัครทั้งหมด(คน)

รายชื่อนักเรียน

163

ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ(คน)

รายชื่อนักเรียน

499

ม.1 นักเรียนทั่วไป(คน)

รายชื่อนักเรียน

29

ม.1 ความสามารถพิเศษ(คน)

รายชื่อนักเรียน

726

ม.4 กรอกใบสมัครทั้งหมด(คน)

รายชื่อนักเรียน

359

โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม(คน)

รายชื่อนักเรียน

294

ม.4 นักเรียนทั่วไป(คน)

รายชื่อนักเรียน

73

ม.4 ห้องเรียนพิเศษ Gifted+IEP(คน)

รายชื่อนักเรียน

ข่าวสาร-แจ้งเพื่อทราบ

...

                     - รายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ชุดที่ 1 - 13)
                     - รายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ชุดที่ 1 - 12)
                                    หลักฐานการมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                   1. ใบมอบตัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พิมพ์จากระบบ
                                   2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฎชื่อนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
                                   3. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฎชื่อบิดา หรือสูติบัตรที่ปรากฎชื่อบิดา รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
                                   4. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฎชือมารดา หรือสูติบัตรที่ปรากฎชื่อมาดา รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
                                   5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
                                   6. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
                                   7. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดที่ใบมอบตัว)
                                   8. สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
                                          (นำฉบับจริงมาแสดงทุกรายการ)

                                   คู่มือแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบมอบตัว
                                   ep-07 การกรอกข้อมูลมอบตัว
                                   ep-08 การตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้น (กรณีกรอกแล้วบันทึกข้อมูลมอบตัวไม่ได้)
                                   ep-09 การพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียน

...    ...
...
...

                     - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (29 มีนาคม 2565)
                                   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
                                   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
                                   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก
                                   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก
                                   ประกาศบัญชีสํารองผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก
                                   รายชื่อบัญชีสํารองการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก
                                   คู่มือแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบมอบตัว
                                   ep-07 การกรอกข้อมูลมอบตัว
                                   ep-08 การตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้น (กรณีกรอกแล้วบันทึกข้อมูลมอบตัวไม่ได้)
                                   ep-09 การพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียน

                     - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (29 มีนาคม 2565)
                                   1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทย์-คณิต
                                   2. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทย์-คณิต
                                   3. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ
                                   4. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ
                                   5. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนภาษาจีน
                                   6. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนภาษาจีน
                                   7. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
                                   8. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
                                   9. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนศิลป์-อังกฤษ
                                   10. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนศิลป์-อังกฤษ
                                   11. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนวิทย์-คณิต
                                   12. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนวิทย์-คณิต
                                   13. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนภาษาจีน
                                   14. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนภาษาจีน
                                   15. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
                                   16. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
                                   17. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนศิลป์-อังกฤษ
                                   18. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนศิลป์-อังกฤษ
                                   19. ประกาศบัญชีสํารองผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน แผนการเรียนวิทย์-คณิต
                                   20. บัญชีสำรอง แผนการเรียนวิทย์-คณิต
                                   21. ประกาศบัญชีสํารองผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน แผนการเรียนศิลป์-จีน
                                   22. บัญชีสำรอง แผนการเรียนศิลป์-จีน
                                   คู่มือแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบมอบตัว
                                   ep-07 การกรอกข้อมูลมอบตัว
                                   ep-08 การตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้น (กรณีกรอกแล้วบันทึกข้อมูลมอบตัวไม่ได้)
                                   ep-09 การพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียน

                     - สิ่งที่นักเรียนจะต้องนำมาในวันสอบ (25 มีนาคม 2565)
                                   1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
                                   2. บัตรประจำตัวประชาชน
                                   3. ใบรับรองผลการตรวจ ATK
                                   4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

...
...
...

                     - แบบสำรวจนักเรียนกลุ่มติดโควิดและกลุ่มเสี่ยง (24 มีนาคม 2565)

                     - ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ (22 มีนาคม 2565)
                                   กลุ่มพลศึกษา
                                   กลุ่มศิลปศึกษา

                     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (22 มีนาคม 2565)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2565
                                   รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ/
นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก/นักเรียนความสามารถพิเศษ

                                   แผนผังอาคารสอบ
                                   แผนผังห้องสอบ
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2565
                                   รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม/
นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก

                                   แผนผังอาคารสอบ
                                   แผนผังห้องสอบ

                     - แจ้งตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (21 มีนาคม 2565)
                                   ประกาศโรงเรียนนางรอง ฉบับที่ ๖/๒๕๖๕
                                   ใบรับรองผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CODIV-๑๙)

...
...

                     - แจ้งนักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทความสามารถพิเศษ ขอให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK แล้วนำใบรับรองมาแสดงในวันสอบ โดยตรวจก่อนวันสอบ
ไม่เกิน 48 ชั่วโมง (20 มีนาคม 2565)
                                   ใบรับรองผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CODIV-๑๙)

                     - ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (8 มีนาคม 2565)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (บัญชีสำรอง)
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) (บัญชีสำรอง)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (บัญชีสำรอง)

                     - ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม (6 กุมภาพันธ์ 2565)
                                   ประกาศโรงเรียนนางรอง
                                   รายชื่อนักเรียนประเภทโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม จำนวน 370 คน

                     - ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (6 กุมภาพันธ์ 2565)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                   ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป
                                   ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                   ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม และประเภทนักเรียนทั่วไป
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)

                     - วิธีการกรอกใบสมัครออนไลน์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนนางรอง (6 กุมภาพันธ์ 2565)
                                   01 - การกรอกใบสมัคร ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
                                   02 - การกรอกใบสมัคร ประเภทห้องเรียนพิเศษ
                                   03 - การแก้ไขข้อมูลที่กรอกผิดพลาด
                                   04 - การเปลี่ยนรหัสผ่าน
                                   05 - ลืมรหัสผ่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่
                                   06 - การพิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
                                   01 - คู่มือการสมัครสอบออนไลน์ ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
                                   02 - คู่มือการสมัครสอบออนไลน์ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต , IEP

...

กราฟรายงานการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป

กราฟแสดงยอดผู้สมัครรวมแต่ละวัน

แผนภูมิแสดงยอดรวม ม. 1 รายวัน

แผนภูมิแสดงยอดรวม ม. 4 รายวัน

Pie Chart ม.1

กราฟแสดงยอดผู้สมัครจำแนกตามระดับชั้น

แผนภูมิแสดงยอดรวม ม. 1 รายวันจำแนกตามประเภท

แผนภูมิแสดงยอดรวม ม. 4 รายวันจำแนกตามประเภท

Pie Chart ม. 4


รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป
9 มีนาคม 2565 - 13 มีนาคม 2565


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2565   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
ในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนทั่วไป
ความสามารถพิเศษ
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
  9 มีนาคม 2565 38 37 75 57 83 140 4 1 5
10 มีนาคม 2565 33 30 63 91 127 218 16 8 24
11 มีนาคม 2565 8 6 14 35 36 71 0 0 0
12 มีนาคม 2565 4 1 5 16 21 37 0 0 0
13 มีนาคม 2565 2 4 6 19 14 33 0 0 0
รวม 85 78 163 218 281 499 20 9 29

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2565   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
นักเรียนทั่วไป
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
  9 มีนาคม 2565 23 37 60
10 มีนาคม 2565 50 97 147
11 มีนาคม 2565 11 27 38
12 มีนาคม 2565 4 10 14
13 มีนาคม 2565 9 26 35
รวม 97 197 294

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2565   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
ในเขตพื้นที่บริการ 85 78 163
นักเรียนทั่วไป 218 281 499
ความสามารถพิเศษ 20 9 29
รวม 323 368 691  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2565   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
นักเรียนทั่วไป 97 197 294
รวม 97 197 294  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2565   แยกรายแผนการเรียน

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 76 120 196
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 2 9 11
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 2 20 22
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 8 8 16
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 9 40 49
รวม 97 197 294  


รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ
19 กุมภาพันธ์ 2565 - 23 กุมภาพันธ์ 2565


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
Intensive English Program (IEP)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
19 กุมภาพันธ์ 2565 18 29 47 10 16 26
20 กุมภาพันธ์ 2565 9 16 25 5 3 8
21 กุมภาพันธ์ 2565 1 3 4 4 5 9
22 กุมภาพันธ์ 2565 4 11 15 2 13 15
23 กุมภาพันธ์ 2565 7 4 11 2 2 4
รวม 39 63 102 23 39 62

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
Intensive English Program (IEP)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
19 กุมภาพันธ์ 2565 3 17 20 0 2 2
20 กุมภาพันธ์ 2565 3 12 15 2 2 4
21 กุมภาพันธ์ 2565 3 6 9 2 2 4
22 กุมภาพันธ์ 2565 3 3 6 1 5 6
23 กุมภาพันธ์ 2565 1 4 5 2 0 2
รวม 13 42 55 7 11 18

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565   (รายประเภท)

ห้องเรียนพิเศษ
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 39 63 102
IEP (Intensive English Program) 23 39 62
รวม 62 102 164  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565   (รายประเภท)

ห้องเรียนพิเศษ
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 13 42 55
IEP (Intensive English Program) 7 11 18
รวม 20 53 73  


รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม
14 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
14 กุมภาพันธ์ 2565 131 216 347
15 กุมภาพันธ์ 2565 2 0 2
16 กุมภาพันธ์ 2565 1 2 3
17 กุมภาพันธ์ 2565 1 4 5
18 กุมภาพันธ์ 2565 0 1 1
19 กุมภาพันธ์ 2565 0 1 1
20 กุมภาพันธ์ 2565 0 0 0
รวม 135 224 359

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565   (รายแผนการเรียน)

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 108 167 275
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 16 25 41
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 3 12 15
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 2 4 6
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 6 16 22
รวม 135 224 359

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565   (รายชั้นเรียน)

 
นักเรียนที่ได้โควตา
ยื่นใบสมัครแล้ว
ระดับชั้น
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 9 26 35 9 26 35
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 8 26 34 8 25 33
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 11 28 39 11 28 39
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 11 28 39 11 28 39
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 9 27 36 9 27 36
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 11 26 37 11 24 35
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 18 14 32 15 14 29
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 12 11 23 11 11 22
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 22 10 32 21 10 31
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 20 3 23 20 3 23
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 9 11 20 7 11 18
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 3 10 13 2 10 12
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 0 7 7 0 7 7
รวม 143 227 370 135 224 359

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2565   แยกรายประเภท

ประเภทที่สมัคร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม 135 224 359
รวม 135 224 359  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2565   แยกรายแผนการเรียน

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 108 167 275
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 16 25 41
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 3 12 15
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 2 4 6
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 6 16 22
รวม 135 224 359  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565   แยกรายห้องเรียน

ระดับชั้น นักเรียนที่มีสิทธิ์ กรอกใบสมัครแล้ว คงเหลือ Progress %  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 35 35 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 34 33 1
97.06%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 36 36 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 37 35 2
94.59%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 32 29 3
90.63%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 23 22 1
95.65%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 32 31 1
96.88%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 23 23 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 20 18 2
90.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 13 12 1
92.31%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 7 7 0
100.00%
 รวม  370  359  11    
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...