คู่มือการสมัครสอบ

ประเภท ม.3 โรงเรียนเดิม / ห้องเรียนพิเศษ
...


ep-01 การกรอกใบสมัคร ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม


ep-02 การกรอกใบสมัคร ประเภทห้องเรียนพิเศษ


ep-03 การแก้ไขข้อมูลที่กรอกผิดพลาด


ep-04 การเปลี่ยนรหัสผ่าน


ep-05 ลืมรหัสผ่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่


ep-06 การพิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ


ep-07 การกรอกข้อมูลมอบตัว


ep-08 การตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้น (กรณีกรอกแล้วบันทึกข้อมูลมอบตัวไม่ได้)


ep-09 การพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียน