Report Online.

ประเภททั่วไป
รายงานการรับนักเรียนแต่ละประเภท

รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
ในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนทั่วไป
ความสามารถพิเศษ
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
  9 มีนาคม 2565 38 37 75 57 83 140 4 1 5
10 มีนาคม 2565 33 30 63 91 127 218 16 8 24
11 มีนาคม 2565 8 6 14 35 36 71 0 0 0
12 มีนาคม 2565 4 1 5 16 21 37 0 0 0
13 มีนาคม 2565 2 4 6 19 14 33 0 0 0
รวม 85 78 163 218 281 499 20 9 29

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
นักเรียนทั่วไป
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
  9 มีนาคม 2565 23 37 60
10 มีนาคม 2565 50 97 147
11 มีนาคม 2565 11 27 38
12 มีนาคม 2565 4 10 14
13 มีนาคม 2565 9 26 35
รวม 97 197 294

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ในเขตพื้นที่บริการ 85 78 163
นักเรียนทั่วไป 218 281 499
ความสามารถพิเศษ 20 9 29
รวม 323 368 691

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
นักเรียนทั่วไป 97 197 294
รวม 97 197 294


รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
Intensive English Program (IEP)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
19 กุมภาพันธ์ 2565 18 29 47 10 16 26
20 กุมภาพันธ์ 2565 9 16 25 5 3 8
21 กุมภาพันธ์ 2565 1 3 4 4 5 9
22 กุมภาพันธ์ 2565 4 11 15 2 13 15
23 กุมภาพันธ์ 2565 7 4 11 2 2 4
รวม 39 63 102 23 39 62

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
Intensive English Program (IEP)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
19 กุมภาพันธ์ 2565 3 17 20 0 2 2
20 กุมภาพันธ์ 2565 3 12 15 2 2 4
21 กุมภาพันธ์ 2565 3 6 9 2 2 4
22 กุมภาพันธ์ 2565 3 3 6 1 5 6
23 กุมภาพันธ์ 2565 1 4 5 2 0 2
รวม 13 42 55 7 11 18

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565   (รายประเภท)

ห้องเรียนพิเศษ
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 39 63 102
IEP (Intensive English Program) 23 39 62
รวม 62 102 164

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565   (รายประเภท)

ห้องเรียนพิเศษ
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 13 42 55
IEP (Intensive English Program) 7 11 18
รวม 20 53 73


รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
14 กุมภาพันธ์ 2565 131 216 347
15 กุมภาพันธ์ 2565 2 0 2
16 กุมภาพันธ์ 2565 1 2 3
17 กุมภาพันธ์ 2565 1 4 5
18 กุมภาพันธ์ 2565 0 1 1
19 กุมภาพันธ์ 2565 0 1 1
20 กุมภาพันธ์ 2565 0 0 0
รวม 135 224 359

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565   (รายแผนการเรียน)

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 108 167 275
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 16 25 41
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 3 12 15
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 2 4 6
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 6 16 22
รวม 135 224 359

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565   (รายชั้นเรียน)

 
นักเรียนทั้งหมด
ยื่นใบสมัครแล้ว
ระดับชั้น
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 9 26 35 9 26 35
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 8 26 34 8 25 33
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 11 28 39 11 28 39
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 11 28 39 11 28 39
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 9 27 36 9 27 36
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 11 26 37 11 24 35
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 18 14 32 15 14 29
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 12 11 23 11 11 22
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 22 10 32 21 10 31
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 20 3 23 20 3 23
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 9 11 20 7 11 18
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 3 10 13 2 10 12
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 0 7 7 0 7 7
รวม 143 227 370 135 224 359

  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...