Report Online.

ประเภททั่วไป
รายงานการรับนักเรียนแต่ละประเภท

รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
ในเขตพื้นที่บริการ 85 78 163
นักเรียนทั่วไป 218 281 499
ความสามารถพิเศษ 20 9 29
รวม 323 368 691  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
นักเรียนทั่วไป 97 197 294
รวม 97 197 294  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565   แยกรายแผนการเรียน

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 76 120 196
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 2 9 11
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 2 20 22
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 8 8 16
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 9 40 49
รวม 97 197 294  


รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565   (รายประเภท)

ห้องเรียนพิเศษ
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 39 63 102
IEP (Intensive English Program) 23 39 62
รวม 62 102 164  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565   (รายประเภท)

ห้องเรียนพิเศษ
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 13 42 55
IEP (Intensive English Program) 7 11 18
รวม 20 53 73  


รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2565   แยกรายประเภท

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม 135 224 359
รวม 135 224 359  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2565   แยกรายแผนการเรียน

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 108 167 275
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 16 25 41
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 3 12 15
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 2 4 6
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 6 16 22
รวม 135 224 359  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565   แยกรายห้องเรียน

ระดับชั้น นักเรียนที่มีสิทธิ์ กรอกใบสมัครแล้ว คงเหลือ Progress %  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 35 35 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 34 33 1
97.06%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 36 36 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 37 35 2
94.59%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 32 29 3
90.63%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 23 22 1
95.65%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 32 31 1
96.88%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 23 23 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 20 18 2
90.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 13 12 1
92.31%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 7 7 0
100.00%
 รวม  370  359  11    
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...