Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม (รายห้อง)
รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ รายห้องเรียน

รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ห้อง
เลขผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
สถานะ
 1  32922  ม. 3  1  A347  นายกฤตภาส  ศรีสุข   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 2  32923  ม. 3  1  A318  นายชีวานนท์  แถวกระโทก   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 3  32925  ม. 3  1  A044  เด็กชายบวรนันท์  คำหอมกุล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 4  32926  ม. 3  1  A348  เด็กชายปฐวี  แก้วอำไพ   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 5  32927  ม. 3  1  A298  นายปิยวัฒน์  ขันบุญ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 6  32928  ม. 3  1  A210  เด็กชายพชรพล  ลอยประโคน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 7  32929  ม. 3  1  A311  นายภูมี  ศรีผดุง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 8  32930  ม. 3  1  A344  นายรักษิต  รักสัตย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 9  32931  ม. 3  1  A314  นายวิชยาวุธ  สอนกระโทก   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 10  32932  ม. 3  1  A290  นางสาวจีรนันท์  อุไรรัมย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 11  32933  ม. 3  1  A350  นางสาวจีรพร  อุไรรัมย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 12  32934  ม. 3  1  A313  เด็กหญิงชญาภัช  มุทะรัตน์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 13  32935  ม. 3  1  A284  นางสาวณธัญญา  โพธิวงศ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 14  32936  ม. 3  1  A294  นางสาวณัฐชยา  อ่อนน้ำคำ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 15  32937  ม. 3  1  A177  นางสาวธัญวรัตม์  รุ่งจิวารักษ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 16  32938  ม. 3  1  A266  นางสาวธีรดา  ทองอำพันธ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 17  32939  ม. 3  1  A328  นางสาวนภสร  ผิวอร่าม   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 18  32940  ม. 3  1  A273  นางสาวปณภา  จันทร์พลงาม   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 19  32941  ม. 3  1  A337  นางสาวปณัญฆ์ฑิตา  โสกูล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 20  32942  ม. 3  1  A321  นางสาวปรีชญาพร  แผ้วพลสง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 21  32943  ม. 3  1  A301  นางสาวพรณิชา  เจาประโคน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 22  32944  ม. 3  1  A292  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยันละหา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 23  32945  ม. 3  1  A202  นางสาวพิชชาภา  คูเมือง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 24  32946  ม. 3  1  A241  นางสาวพิมพ์ชนก  วงศ์ชัยเพ็ง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 25  32947  ม. 3  1  A291  เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์ฉาย   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 26  32948  ม. 3  1  A300  นางสาวภาณินนุช  เงินประโคน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 27  32949  ม. 3  1  A297  นางสาวภูวษา  วัฒนนพเก้ากุล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 28  32950  ม. 3  1  A352  เด็กหญิงรักษิณา  สงกูล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 29  32951  ม. 3  1  A237  นางสาวรินท์ลภัส  แก้ววิจิตร   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 30  32952  ม. 3  1  A293  นางสาวลติชล  ชาลีวรรณ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 31  32953  ม. 3  1  A335  เด็กหญิงวริษฐา  เศษสุวรรณ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 32  32954  ม. 3  1  A356  นางสาวศรีเพชร  นนท์ตา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 33  32955  ม. 3  1  A295  นางสาวศิริรักษ์  อัตนโถ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 34  32956  ม. 3  1  A357  เด็กหญิงอรปรียา  นามวิชา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 35  32957  ม. 3  1  A302  นางสาวอาภารพี  เย็นเพชร   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...