Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม (รายห้อง)
รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ รายห้องเรียน

รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ห้อง
เลขผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
สถานะ
 1  33082  ม. 3  10  A035  นายปีติภัทร์  ขำวงค์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 2  33114  ม. 3  10  A317  นายชินภัทร  คงสกุล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 3  33116  ม. 3  10  A025  นายต้นไผ่  ชูชัย   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 4  33120  ม. 3  10  A049  เด็กชายปิติพัฒน์  ณรงค์ศักดิ์   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 5  33121  ม. 3  10  A206  เด็กชายพิชญางกูล  บัวอิ่น   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 6  33273  ม. 3  10  A224  เด็กชายกฤษณะ  พวงพุ่ม   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 7  33274  ม. 3  10  A014  นายคณิศร  ยืนชนม์   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 8  33275  ม. 3  10  A149  นายจิตติพัฒน์  ประทุมเงิน   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 9  33276  ม. 3  10  A019  นายชัยนนท์  จำเนียรกูล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 10  33277  ม. 3  10  A029  เด็กชายชานนท์  เสาวพันธุ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 11  33278  ม. 3  10  A130  นายณัฐนนท์  ยวนกูล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 12  33279  ม. 3  10  A262  นายณัฐพล  คะเชนทร์กูล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 13  33280  ม. 3  10  A010  นายเดชาโชติ  เดชวารี   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 14  33281  ม. 3  10  A264  เด็กชายธนกร  จีนชาติ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 15  33282  ม. 3  10  A074  เด็กชายธนาธิป  จำเนียรกูล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 16  33284  ม. 3  10  A048  เด็กชายบวรรัตน์  ชัยพัฒน์ปรีชา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 17  33286  ม. 3  10  A046  นายพีรกานต์  พงศ์พิพัฒน์ชัย   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 18  33287  ม. 3  10  A015  นายพีระพงษ์  กอสุวรรณ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 19  33289  ม. 3  10  A013  นายวชิราวุฒิ  แป้นนรินทร์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 20  33290  ม. 3  10  A279  เด็กชายวีระวัฒน์  อิสระวงค์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 21  33301  ม. 3  10  A234  นางสาวปรัชญากรณ์  สุวรรณ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 22  33304  ม. 3  10  A047  นางสาวฟ้าใส  สุขเจริญ   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 23  34201  ม. 3  10  A315  นางสาวจิตราภรณ์  ด้วงนางรอง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...