Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม (รายห้อง)
รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ รายห้องเรียน

รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ห้อง
เลขผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
สถานะ
 1  33313  ม. 3  11  A243  นายกัลยกร  รินทะ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 2  33315  ม. 3  11  A305  นายคุณานนต์  ชัชวาลวิบูลกิจ   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 3  33322  ม. 3  11  A247  นายธนภัทร  เทียนวรรณ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 4  33324  ม. 3  11  A327  นายปฏิภาณ  จีนชาติ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 5  33325  ม. 3  11    นายปีมงคล  สุโภภาค   << ยังไม่สมัครเรียน >>
 6  33330  ม. 3  11  A353  นายสุธีกาญจน์  เมี้ยนมิตร   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 7  33331  ม. 3  11  A232  เด็กชายสุปรีดิ์  จงกล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 8  33333  ม. 3  11  A358  นางสาวกชพร  วิเชียร   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 9  33334  ม. 3  11  A346  เด็กหญิงกฤชภร  ฝอดสูงเนิน   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 10  33335  ม. 3  11  A181  นางสาวกฤษณีญาพร  ลิ้มไพบูลย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 11  33336  ม. 3  11  A186  นางสาวกาญจนาพร  กันรัมย์   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 12  33339  ม. 3  11  A304  นางสาวณัฏฐภัทร์  สุวรรณโชติ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 13  33342  ม. 3  11  A303  นางสาวธิติยา  อนันต์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 14  33345  ม. 3  11  A308  นางสาวนันทิพา  สีดา   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 15  33346  ม. 3  11  A296  นางสาวนารีรัตน์  เสาวกูล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 16  33348  ม. 3  11  A310  นางสาวภัทราพร  เครือบคนโท   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 17  33351  ม. 3  11  A171  นางสาวสุชาวดี  ไทยใจอุ่น   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 18  33352  ม. 3  11  A309  นางสาวอรติยา  สังข์ทอง   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 19  34215  ม. 3  11  A244  นายเมธาสิทธิ์  อภิพรเมธาทิพย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 20  34216  ม. 3  11    เด็กชายภูริชญา  คูณแก้ว   << ยังไม่สมัครเรียน >>
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...