Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม (รายห้อง)
รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ รายห้องเรียน

รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ห้อง
เลขผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
สถานะ
 1  33357  ม. 3  12  A192  นายเทิดเกียรติ  ศรีเชื้อ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 2  33367  ม. 3  12    นายรัชพล  ช่างน้อย   << ยังไม่สมัครเรียน >>
 3  33368  ม. 3  12  A163  นายสหัสสะเดชะ  เอี่ยมสำอางค์   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 4  33375  ม. 3  12  A191  นางสาวกานต์ธีรา  มงคลชาติ   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 5  33378  ม. 3  12  A185  นางสาวชนันธร  บวรชาติ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 6  33379  ม. 3  12  A278  เด็กหญิงชาลิสา  เมี้ยนมิตร   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 7  33385  ม. 3  12  A282  นางสาวปวันรัตน์  อินธิจักษ์   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 8  33386  ม. 3  12  A060  นางสาวปาราวตรี  ปัญญา   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 9  33387  ม. 3  12  A073  นางสาวพิริณญา  ฉิมตระกูล   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 10  33388  ม. 3  12  A272  นางสาววิลาสินี  ศิริสวัสดิ์   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 11  33389  ม. 3  12  A281  นางสาวศศินิภา  ปัดภัย   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 12  33390  ม. 3  12  A061  เด็กหญิงศศิภา  แบ่งรัมย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 13  33391  ม. 3  12  A239  เด็กหญิงศิริประภา  คงสุข   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...