Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม (รายห้อง)
รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ รายห้องเรียน

รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ห้อง
เลขผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
สถานะ
 1  33417  ม. 3  13  A104  เด็กหญิงณัชชา  สังข์สนิท   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 2  33418  ม. 3  13  A105  นางสาวณิชมน  ดิลกลาภ   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 3  33419  ม. 3  13  A123  เด็กหญิงธิดารัตน์  เสาโร   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 4  33422  ม. 3  13  A124  นางสาวปัณฑิตา  ชำนิพันธ์   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 5  33424  ม. 3  13  A122  นางสาวแพรวา  เสาวกูล   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 6  33425  ม. 3  13  A098  นางสาววชิราภรณ์  กองศรี   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 7  33432  ม. 3  13  A100  นางสาวอาทิตยา  เสาวพันธ์   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...