Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม (รายห้อง)
รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ รายห้องเรียน

รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ห้อง
เลขผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
สถานะ
 1  32958  ม. 3  2  A339  เด็กชายฉัตรชนก  นโรปการณ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 2  32959  ม. 3  2  A285  นายณัฐพงษ์  ภาเมือง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 3  32960  ม. 3  2  A212  นายธนภูมิ  เทศสวัสดิ์วงศ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 4  32961  ม. 3  2  A345  นายนิพพานชัย  คร่ำทอง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 5  32962  ม. 3  2  A152  เด็กชายภวัต  จึงวิวัฒนาภรณ์   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 6  32963  ม. 3  2  A059  เด็กชายภัทรพงษ์  อวะรัมย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 7  32965  ม. 3  2  A221  นายศุภโชค  ประทุมเขต   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 8  32966  ม. 3  2  A349  นายสิปปกร  กิตติอุดมพันธ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 9  32967  ม. 3  2  A333  นางสาวกันต์กมล  รสน้อย   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 10  32968  ม. 3  2  A242  นางสาวกานต์สินี  ดวงสิงห์ชัย   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 11  32969  ม. 3  2  A067  เด็กหญิงจรินยา  โสภาฉัตร   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 12  32970  ม. 3  2  A108  นางสาวจิดาภา  แสงเพิ่ม   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 13  32971  ม. 3  2  A040  นางสาวชลนิภา  จันทร์สิงห์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 14  32972  ม. 3  2  A148  นางสาวชิดชนก  วัฒนกุล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 15  32973  ม. 3  2  A225  นางสาวณษากร  นัสธีทอง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 16  32974  ม. 3  2  A277  นางสาวณัชพิมพ์  วิชาญโรจน์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 17  32975  ม. 3  2  A021  นางสาวณัฏฐณิชา  พชสิทธิ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 18  32976  ม. 3  2  A354  นางสาวณิชกานต์  วิสิทธิมูล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 19  32977  ม. 3  2  A240  นางสาวทรรศนีย์  แก้วศรี   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 20  32978  ม. 3  2  A154  เด็กหญิงธัญสินี  ปาละนันทน์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 21  32979  ม. 3  2  A338  นางสาวนิธิพร  กิติวัชระเจริญ   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 22  32980  ม. 3  2  A286  นางสาวบุษราคัม  โตสกุล   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 23  32981  ม. 3  2  A326  นางสาวปวริศา  รักสัตย์   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 24  32982  ม. 3  2  A164  นางสาวปาณิศา  กระจ่าง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 25  32983  ม. 3  2  A016  นางสาวปิยะธิดา  ลีประโคน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 26  32984  ม. 3  2  A080  นางสาวพบพร  กาญจนะ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 27  32985  ม. 3  2  A068  นางสาวพราวขวัญ  ชื่นพิมาย   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 28  32986  ม. 3  2  A276  นางสาวพิชญาพร  ชุกชุม   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 29  32988  ม. 3  2    เด็กหญิงรวิษฎา  รัตนกุสุมภ์   << ยังไม่สมัครเรียน >>
 30  32989  ม. 3  2  A235  นางสาววิราศิณี  ศรีธรรม   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 31  32990  ม. 3  2  A331  นางสาวศุภิสรา  อันทามา   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 32  32991  ม. 3  2  A160  นางสาวอัยย์ธิชา  จารุสุทธิประภา   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 33  32992  ม. 3  2  A226  เด็กหญิงไอยรดา  กระจ่างยุทธ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 34  34212  ม. 3  2  A204  นางสาวสุทธิดา  ยิ้มเยื้อน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...