Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม (รายห้อง)
รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ รายห้องเรียน

รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ห้อง
เลขผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
สถานะ
 1  32994  ม. 3  3  A089  นายณัฏฐศรัณยุ์  อินภู่   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 2  32995  ม. 3  3  A288  นายธนภัท  ชาติประสพ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 3  32997  ม. 3  3  A086  นายนวพล  แสงใสแก้ว   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 4  32998  ม. 3  3  A220  นายปรเมษฐ์  ชมภูชิต   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 5  32999  ม. 3  3  A227  นายปัญญากร  จรกระโทก   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 6  33001  ม. 3  3  A246  นายพงพันธ์  มะลิวรรณ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 7  33003  ม. 3  3  A215  นายรัฐภูมิ  บุตรดางาม   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 8  33010  ม. 3  3  A110  นางสาวเขมจิรา  ศิริถาวรวงศ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 9  33011  ม. 3  3  A157  นางสาวฉันท์ชนิต  ธรรมสูตร   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 10  33013  ม. 3  3  A084  นางสาวนฤทัย  คงพลปาน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 11  33014  ม. 3  3  A088  เด็กหญิงนัยนา  มุขประดับ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 12  33016  ม. 3  3  A158  นางสาวพัชราภา  พัชรเวทิน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 13  33017  ม. 3  3  A174  นางสาวเพียงขวัญ  รุ่งพิรุณ   แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ
 14  33018  ม. 3  3  A085  นางสาวภัทรพร  โพธิ์ทอง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 15  33019  ม. 3  3  A175  เด็กหญิงมนัสวี  ชาติเพชร   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 16  33021  ม. 3  3  A159  นางสาววารินทร์ธร  ฉกรรจ์ศิลป์เดชา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 17  33022  ม. 3  3  A121  นางสาววิลาวัณย์  ทูลฉลอง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 18  33023  ม. 3  3  A109  นางสาวศศิกานต์  จิ๋วจันทร์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 19  33024  ม. 3  3  A119  นางสาวศศิวิมล  พึ่งประสพ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 20  33025  ม. 3  3  A114  นางสาวสิรดา  ฝากประโคน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 21  33027  ม. 3  3  A228  นางสาวสุนิษา  พิรมนาจ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 22  33031  ม. 3  3  A083  นางสาวอัญชิสา  เอ้บมนทล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 23  33039  ม. 3  3  A081  เด็กชายณัฐพล  เณรธรณี   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 24  33041  ม. 3  3  A076  นายทัตพงศ์  ชื่นชุมแสง   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 25  33043  ม. 3  3  A118  นายปิติกร  หล่อแหลม   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 26  33046  ม. 3  3  A138  นายวชิรวัตติ์  บุญมาพบ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 27  33052  ม. 3  3  A082  นางสาวชนัญญา  จันทร์ละมุนมา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 28  33058  ม. 3  3  A050  นางสาวดวงกมล  ดีลุน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 29  33060  ม. 3  3  A006  นางสาวธิดาภา  พะธะนะ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 30  33064  ม. 3  3  A093  นางสาวปุณยนุช  คงแจ้ง   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 31  33065  ม. 3  3  A117  เด็กหญิงพรปวีณ์  ไชยวชิรวิทย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 32  33067  ม. 3  3  A115  เด็กหญิงพิชญาวรรณ  จันทร์มณี   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 33  33069  ม. 3  3  A007  เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรศรี   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 34  33089  ม. 3  3  A095  นางสาวกรวรา  อ้อมวิหาร   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 35  33093  ม. 3  3  A153  นางสาวเกศริน  คงตะเคียน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 36  33100  ม. 3  3  A096  นางสาวดวงสุดา  กองศรี   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 37  33102  ม. 3  3  A111  นางสาวธมนวรรณ  ที่รัก   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 38  33180  ม. 3  3  A113  นางสาวทรัพย์สิดี  เชียงรัมย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 39  33263  ม. 3  3  A034  นางสาวนุจติยา  กมลจิตร   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...