Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม (รายห้อง)
รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ รายห้องเรียน

รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ห้อง
เลขผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
สถานะ
 1  32996  ม. 3  4  A017  เด็กชายธิติวุฒิ  ปะทะโก   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 2  33004  ม. 3  4  A058  นายวันปิติ  คงสืบชาติ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 3  33005  ม. 3  4  A003  นายศุภกร  สอนศิษย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 4  33008  ม. 3  4  A257  นายอนพัทย์  จำปาแดง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 5  33009  ม. 3  4  A054  นางสาวเขมจิรา  โข่มรคา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 6  33015  ม. 3  4  A031  นางสาวปรัชญาพร  แผ้วพลสง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 7  33026  ม. 3  4  A039  เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีเนาว์รัตน์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 8  33028  ม. 3  4  A043  นางสาวสุพิชญา  ชิ้นทอง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 9  33029  ม. 3  4  A001  นางสาวอรฤดี  เรียบเรียง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 10  33032  ม. 3  4  A038  นางสาวไอรดา  แก้วชมภู   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 11  33033  ม. 3  4  A051  นายกิตติพงศ์  คงพลปาน   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 12  33035  ม. 3  4  A041  นายเจษฎา  ดีสวัสดิ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 13  33037  ม. 3  4  A092  นายฉัตรฐิชัย  นาคีสังข์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 14  33040  ม. 3  4  A077  นายณัฐวัสส์  จันทรคาต   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 15  33048  ม. 3  4  A009  นายศักรินทร์  อินทร์ผักแว่น   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 16  33053  ม. 3  4  A045  นางสาวชนิตรา  ทองโคตร์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 17  33054  ม. 3  4  A011  นางสาวณภัทร  พันธ์โบ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 18  33062  ม. 3  4  A033  นางสาวปนิศรา  จันทร์กูล   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 19  33063  ม. 3  4  A005  นางสาวปริยากร  สิงห์เงา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 20  33066  ม. 3  4  A182  นางสาวพัชราภรณ์  บุญย่อ   แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ
 21  33074  ม. 3  4  A245  นายคณิต  ศรีแก้ว   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 22  33090  ม. 3  4  A078  นางสาวกฤษติกา  วันยุมา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 23  33091  ม. 3  4  A002  นางสาวกัญญาณัฐ  เชื้อมาก   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 24  33097  ม. 3  4  A026  นางสาวณัฏฐนันท์  พรมศิริ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 25  33098  ม. 3  4  A024  เด็กหญิงณัฏฐิกา  สุภาษิต   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 26  33099  ม. 3  4  A216  นางสาวณิชา  สังวรณ์กิจ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 27  33104  ม. 3  4  A004  เด็กหญิงปดิวรัดดา  งาสันเทียะ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 28  33108  ม. 3  4  A027  นางสาวศรีรัตน์  นาราช   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 29  33111  ม. 3  4  A030  เด็กหญิงอภิสรา  สมสวย   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 30  33112  ม. 3  4  A099  นางสาวอลิษา  กนกรัตน์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 31  33176  ม. 3  4  A072  นางสาวกรรฺณิการ์  สวัสดีลาภา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 32  33187  ม. 3  4  A151  นางสาวศิรภัสสร  ศิริพิพัฒน์ถาวร   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 33  33199  ม. 3  4  A263  นายชัยพันธ์  มีพวงผล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 34  33225  ม. 3  4  A236  นางสาวปรวี  ไร่ดี   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 35  33226  ม. 3  4  A094  เด็กหญิงปราณปริยา  บานฤทัย   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 36  33296  ม. 3  4  A260  เด็กหญิงทยุตา  กลิ่นบุหงา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 37  33306  ม. 3  4  A261  เด็กหญิงภาสินี  ยวนกูล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 38  33307  ม. 3  4  A057  เด็กหญิงรุ้งธิวา  สิงห์วงค์   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 39  33337  ม. 3  4  A071  นางสาวขวัญนภัส  ขุนกระโทก   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...