Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม (รายห้อง)
รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ รายห้องเรียน

รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ห้อง
เลขผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
สถานะ
 1  33000  ม. 3  5  A336  นายปัณณธร  กลิ่นสมหวัง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 2  33006  ม. 3  5  A112  นายสิทธิชัย  อินทรวิเชียร   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 3  33020  ม. 3  5  A087  นางสาววัลฑริกา  เสาวพันธ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 4  33038  ม. 3  5  A351  นายชยภัทร  จงเทพ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 5  33042  ม. 3  5  A097  นายธนาธิป  อวยชัย   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 6  33044  ม. 3  5  A052  นายภัคฆินัย  ศิริพันธุ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 7  33049  ม. 3  5  A062  นายศิริศักดิ์  สายหลอด   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 8  33051  ม. 3  5  A183  เด็กหญิงกัญญานัฐ  พะจุไทย   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 9  33055  ม. 3  5  A355  นางสาวณวรา  ธรรมดา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 10  33056  ม. 3  5  A307  นางสาวณัฐกมล  ด้ายรินรัมย์   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 11  33059  ม. 3  5  A254  นางสาวธนิตา  บุญเชิญ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 12  33061  ม. 3  5  A283  นางสาวนิศมา  นาคินทร์ชาติ   แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ
 13  33072  ม. 3  5  A079  นางสาวอุมากร  แสงคำมี   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 14  33077  ม. 3  5  A106  เด็กชายชัยวัฒน์  อุ้มรัมย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 15  33094  ม. 3  5  A102  นางสาวชาลิสา  กล่อมกามิฬ   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 16  33096  ม. 3  5  A103  เด็กหญิงณัชชา  คลี่ภูษา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 17  33101  ม. 3  5  A101  นางสาวธนัธกานต์  ศิริวานิชย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 18  33134  ม. 3  5  A141  นางสาวกัญชพร  วัฒนกูล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 19  33135  ม. 3  5  A188  นางสาวคีตภัทร  พึ่งด่านกลาง   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 20  33141  ม. 3  5  A066  นางสาวธิดารัตน์  ล่ำสัน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 21  33148  ม. 3  5  A213  นางสาววรัทยา  ธนธีระมงคล   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 22  33164  ม. 3  5  A075  นายเปรมมนัส  จิตรักษ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 23  33181  ม. 3  5  A042  เด็กหญิงธันยนันท์  ธรรมรัชต์เมธิน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 24  33183  ม. 3  5  A070  นางสาวปนัดดา  อ่วมกระโทก   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 25  33185  ม. 3  5  A128  นางสาวพิทรานัฏ  ชันทอง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 26  33234  ม. 3  5  A055  นายเกียรติศักดิ์  เทียนทอง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 27  33260  ม. 3  5  A069  นางสาวณิชารีย์  นันตีสู้   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 28  33262  ม. 3  5  A250  นางสาวนภัสสวรรณ  ศรีบุษย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 29  33264  ม. 3  5  A116  นางสาวพรรณพิมพา  คงเป็นนิจ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 30  33265  ม. 3  5  A270  นางสาวพัชริดา  ภู่ห้อย   แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ
 31  33267  ม. 3  5  A322  นางสาววิรดา  อัมวรรณ   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 32  33269  ม. 3  5  A065  นางสาวสิริกัญญา  จันทร์ไทย   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 33  33297  ม. 3  5  A268  นางสาวธวัลรัตน์  สายชุมดี   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 34  33299  ม. 3  5  A265  เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  ศรีมะเรือง   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 35  33302  ม. 3  5  A269  นางสาวปริยากร  สันติทอง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 36  33308  ม. 3  5  A193  นางสาวสุชานุช  บุญรอด   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...