Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม (รายห้อง)
รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ รายห้องเรียน

รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ห้อง
เลขผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
สถานะ
 1  32993  ม. 3  6  A184  นายกฤติพัฒน์  คุ้มครอง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 2  33036  ม. 3  6  A330  นายเจษฎาภรณ์  ฟ๊อก   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 3  33057  ม. 3  6  A323  เด็กหญิงณิชาภัทร  อุสันสา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 4  33071  ม. 3  6  A178  นางสาวสายธาร  สนทนา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 5  33083  ม. 3  6  A217  เด็กชายพงศธร  เซ็นปักธงชัย   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 6  33085  ม. 3  6  A255  นายภูมิ  รัตนถา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 7  33095  ม. 3  6  A299  นางสาวฐิรญา  คชมิตร   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 8  33103  ม. 3  6  A195  นางสาวนิชานันท์  แหวนวงษ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 9  33117  ม. 3  6  A214  นายธีรเดช  ปล้องงูเหลือม   แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ
 10  33130  ม. 3  6  A256  เด็กชายสิรินวชัย  สุขหนองบึง   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 11  33139  ม. 3  6    นางสาวณัฐวิมล  พุ่มพวง   << ยังไม่สมัครเรียน >>
 12  33150  ม. 3  6  A179  นางสาวสุภาวรรณ  สิงห์ทอง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 13  33153  ม. 3  6  A267  นายกิตติธัช  ลัทธิ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 14  33156  ม. 3  6  A238  เด็กชายณัฐกิตติ์  ผิวไสยา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 15  33160  ม. 3  6  A166  นายปกรณ์  วิวัฒน์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 16  33168  ม. 3  6  A259  นายภาณุเดช  แก้วนิล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 17  33172  ม. 3  6  A325  นายศุภกฤต  ลีระวีเกียรติ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 18  33173  ม. 3  6  A173  เด็กหญิงกมลชนก  นุชนารถ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 19  33174  ม. 3  6    เด็กหญิงกมลพร  ศรนรินทร์   << ยังไม่สมัครเรียน >>
 20  33188  ม. 3  6  A324  นางสาวศิริกัญญา  แก้วยงกฏ   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 21  33191  ม. 3  6  A190  นางสาวอรณิชา  บัวบุศย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 22  33192  ม. 3  6  A169  นางสาวอุบลวรรณ  ขาวรัมย์   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 23  33215  ม. 3  6  A018  นางสาวกุลนัฐดา  คนชุม   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 24  33218  ม. 3  6  A032  นางสาวณัฏฐนันท์  ศรีเชียงสา   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 25  33221  ม. 3  6  A036  นางสาวณิชกานต์  หงษ์จันดา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 26  33222  ม. 3  6  A205  นางสาวนฏกร  กระสังข์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 27  33230  ม. 3  6  A020  นางสาวอชิรญา  ศักดิ์วิเศษวัฒนา   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 28  33232  ม. 3  6  A037  นางสาวอุมาพร  ฉานสูงเนิน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 29  33253  ม. 3  6  A211  นางสาวเกสร  ภูษา   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 30  33255  ม. 3  6  A200  นางสาวชนะชล  เหมือนแสงศรี   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 31  33261  ม. 3  6  A229  นางสาวธมนวรรณ  นิลรักษา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 32  33272  ม. 3  6  A230  นางสาวอาจรีย์  ปานกลาง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 33  33303  ม. 3  6  A167  นางสาวพุทธรักษา  สิเนรุราช   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 34  33305  ม. 3  6  A180  นางสาวภัทรานิฏฐ์  ชันทอง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 35  33310  ม. 3  6  A287  เด็กหญิงอภิสรา  โลมะบุตร   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 36  33343  ม. 3  6  A022  เด็กหญิงนันท์นภัส  กรรโณ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 37  33350  ม. 3  6  A203  นางสาวสุชานาถ  บุญรอด   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...