Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม (รายห้อง)
รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ รายห้องเรียน

รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ห้อง
เลขผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
สถานะ
 1  33045  ม. 3  7  A312  นายวงศพัทธ์  พงษ์ไพฑูรย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 2  33068  ม. 3  7  A248  นางสาวพิมพ์วิภา  พันธเสน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 3  33073  ม. 3  7  A172  นายก้องภพ  เอี้ยงกูล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 4  33075  ม. 3  7  A334  นายจักรพงษ์  ณรังศรี   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 5  33078  ม. 3  7  A189  นายณัฐมน  ปุยฝ้าย   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 6  33080  ม. 3  7  A162  นายบวรวุฒิ  ปลั่งกลาง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 7  33088  ม. 3  7  A316  นายอาปกรณ์  ด้วงชำนาญ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 8  33092  ม. 3  7  A253  เด็กหญิงกีรตา  แก้วรังศรี   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 9  33107  ม. 3  7  A252  นางสาวพุทธิชา  แก้วชมภู   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 10  33115  ม. 3  7    นายชินภัทร  สอนศิษย์   << ยังไม่สมัครเรียน >>
 11  33119  ม. 3  7  A146  นายปรมัตถ์  มะเสนา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 12  33131  ม. 3  7  A139  นายอิศรานุวัฒน์  จูกูล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 13  33136  ม. 3  7  A125  เด็กหญิงเจนจิรา  เลือดกุมภา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 14  33140  ม. 3  7  A129  นางสาวณิชกานต์  หลวงชาติ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 15  33147  ม. 3  7  A126  นางสาวมินรญา  โตสกุล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 16  33149  ม. 3  7  A127  นางสาวศิริลักษณ์  อยู่สาโก   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 17  33154  ม. 3  7  A161  นายไกรวิชญ์  อินทร์สิลา   แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ
 18  33155  ม. 3  7  A258  เด็กชายเจตณัฐ  เวชชศาสตร์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 19  33157  ม. 3  7    นายธนดล  สวนสวรรค์   << ยังไม่สมัครเรียน >>
 20  33158  ม. 3  7    เด็กชายธนพิพัฒน์  อินทร์บุญ   << ยังไม่สมัครเรียน >>
 21  33159  ม. 3  7  A271  นายธนาวุฒิ  วิชัยรัมย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 22  33161  ม. 3  7  A343  นายปภังกร  วิสุทธิรัตนกุล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 23  33162  ม. 3  7  A145  นายปรพล  สัมฤทธิ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 24  33167  ม. 3  7  A274  นายพุฒิพงศ์  พูนสวัสดิ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 25  33169  ม. 3  7  A144  นายภูวิศ  รักสัตย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 26  33175  ม. 3  7  A143  นางสาวกรรณิกา  นพคุณ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 27  33177  ม. 3  7  A107  นางสาวเขมจิรา  อินตะนัย   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 28  33178  ม. 3  7  A231  เด็กหญิงจีรนุช  เจริญศรี   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 29  33179  ม. 3  7  A342  เด็กหญิงณัชชา  สงสาร   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 30  33182  ม. 3  7  A275  นางสาวนันทิกานต์  เนียมหัตถี   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 31  33186  ม. 3  7  A219  เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวรรณหงษ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 32  34217  ม. 3  7  A142  นางสาวสุธาสินี  หญิงสำโรง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...