Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม (รายห้อง)
รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ รายห้องเรียน

รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ห้อง
เลขผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
สถานะ
 1  33084  ม. 3  8  A176  นายพัทธดนธ์  พาชื่นใจ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 2  33086  ม. 3  8  A233  นายมงคลชัย  ฉกรรจ์ศิลป์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 3  33123  ม. 3  8  A306  นายภูมิภัทร  แสนทวีสุข   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 4  33137  ม. 3  8  A249  นางสาวชนัญธิดา  สิงหานุวัฒน์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 5  33143  ม. 3  8  A223  นางสาวพรรภัสษา  เข้าเมือง   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 6  33144  ม. 3  8  A194  นางสาวพิมพ์ปวีณ์  เทียนเจษฎา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 7  33145  ม. 3  8  A207  นางสาวภูษณิศา  งามเลิศ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 8  33151  ม. 3  8  A280  นางสาวหทัยรัตน์  สาระปัญญา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 9  33193  ม. 3  8  A222  นายกฤษดา  ช่างคิด   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 10  33194  ม. 3  8  A341  นายกลยุทธ  อรัญศักดิ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 11  33198  ม. 3  8  A201  นายชลสิทธิ์  โพธิ์ดนัย   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 12  33203  ม. 3  8  A198  นายพงศกร  พวงแก้ว   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 13  33206  ม. 3  8  A208  เด็กชายภาสกร  นักรบ   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 14  33208  ม. 3  8  A209  นายวีรวัฒน์  ทศหล้า   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 15  33209  ม. 3  8    นายศิวัช  เอ็ลส์ลี่   << ยังไม่สมัครเรียน >>
 16  33211  ม. 3  8  A197  นายสิริราช  สุวรรณเทพ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 17  33216  ม. 3  8  A196  นางสาวเกษรินทร์  วิเลิศลัยกุล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 18  33219  ม. 3  8  A199  นางสาวชนิดาภา  สวัสดิ์พูน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 19  33220  ม. 3  8  A150  นางสาวณัฐนรินทร์  แก้วจุมพล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 20  33223  ม. 3  8  A251  นางสาวนภัสรวี  ภาพยนตร์   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 21  33224  ม. 3  8  A359  นางสาวปภาวี  กิ่มพะเก้า   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 22  33229  ม. 3  8  A289  นางสาวสุกฤตยา  บุญมี   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 23  34913  ม. 3  8  A329  เด็กชายจักรภพ  สาระภาพ   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...