Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม (รายห้อง)
รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ รายห้องเรียน

รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ห้อง
เลขผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
สถานะ
 1  33034  ม. 3  9  A165  นายขวัญทอง  โรจนทองดำกุล   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 2  33118  ม. 3  9  A132  นายปณิธาน  โชคเพิ่มพูน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 3  33124  ม. 3  9    นายภูวนัย  จวบกระโทก   << ยังไม่สมัครเรียน >>
 4  33126  ม. 3  9  A056  เด็กชายวชิรวิทย์  กัญญาพงษ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 5  33127  ม. 3  9  A023  นายวรากร  ทักขิโน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 6  33128  ม. 3  9  A028  นายวีรภัทร  ขำวงค์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 7  33129  ม. 3  9  A147  เด็กชายศุภโชค  จาง   แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ
 8  33133  ม. 3  9  A170  นางสาวกรรณิชา  ปาอินทร์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 9  33138  ม. 3  9  A187  นางสาวณัฐกาญจน์  บุญชิต   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 10  33146  ม. 3  9  A340  เด็กหญิงมณัสวี  สิงห์วงศ์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 11  33152  ม. 3  9  A168  นางสาวอรดา  พูลจักร์   แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ
 12  33233  ม. 3  9  A320  นายกันตพงศ์  ละมัยกุล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 13  33235  ม. 3  9  A133  นายจอมพล  บัวนาค   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 14  33236  ม. 3  9  A140  นายไชยพัทธ์  ทวีกิตพฤกษ์   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 15  33237  ม. 3  9  A063  นายญาณภัทร  อ่างสกูล   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 16  33238  ม. 3  9  A136  นายณัฐวร  หิงสันเทียะ   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 17  33241  ม. 3  9  A120  เด็กชายธนภัทร  ยามมา   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 18  33242  ม. 3  9  A091  เด็กชายธนศร  ไอยศูรย์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 19  33243  ม. 3  9  A053  นายธีรพัฒน์  เสนาสนะ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 20  33245  ม. 3  9  A319  นายนรการ  เรือนเจริญ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 21  33246  ม. 3  9  A008  นายนฤเดช  โนดประโคน   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 22  33247  ม. 3  9  A131  นายฝนแรก  สายชุมดี   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 23  33250  ม. 3  9  A090  นายภูริวัฒน์  อ่อนหนองหว้า   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 24  33251  ม. 3  9  A134  นายอภิภู  วีระเจริญ   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 25  33252  ม. 3  9  A135  นางสาวเกศมณีวรรณ  อุ่นใจเพื่อน   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 26  33256  ม. 3  9  A332  นางสาวชลธิชา  มั่นกลิ่น   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 27  33257  ม. 3  9  A155  เด็กหญิงฐิติกาล  สองสาย   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 28  33268  ม. 3  9  A137  นางสาววีรวรรณ  โทนเอี่ยม   แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
 29  33270  ม. 3  9  A156  นางสาวสุวรรณา  สุธารัตน์   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 30  33384  ม. 3  9  A218  นางสาวประถมาภรณ์  มาประจวบ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 31  33570  ม. 3  9  A064  นายสิริพัฒน์  คะสุวรรณ   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 32  33571  ม. 3  9  A012  นายปัณณวัฒน์  จรเอ้กา   แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...