Report Online.

ประเภททั่วไป
ม. 1 - นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ( 163 คน )

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   ปีการศึกษา 2565   จำนวน  163 คน

#
เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
หมายเหตุ
 1  A001  1-3099-03706-xx-x  เด็กหญิงปภาวรินทร์   เริ่มปลูก  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 2  A002  1-3198-00593-xx-x  เด็กหญิงขวัญจิรา   ฉิมกูล  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 3  A003  1-3198-00574-xx-x  เด็กหญิงปานชนก   แพ่งนคร  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 4  A004  1-7706-00400-xx-x  เด็กชายรัตชมาสต์   เทียนวรรณ  บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
 5  A005  1-1042-00751-xx-x  เด็กหญิงณัฐธิญาน์   ตระกูลไตรพฤกษ์  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 6  A006  1-3198-00566-xx-x  เด็กชายกิตติรัตน์   บุญรอด  บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
 7  A007  1-3198-00572-xx-x  เด็กชายเกียรติประภัส   สุขสำราญ  กมลลักษณ์ ม. 1  
 8  A008  1-3198-00563-xx-x  เด็กชายพัฒซุฎินทร์   เอี่ยมทอง  บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
 9  A009  1-3198-00590-xx-x  เด็กชายธีรภัทร   ตั้งชาติ   บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
 10  A010  1-1197-01202-xx-x  เด็กชายพงศกร   ชูอิฐจีน  กมลลักษณ์ ม. 1  
 11  A011  1-3198-00564-xx-x  เด็กหญิงสุดาพร   อิ่มใจ  ตุลยาธร ม. 1  
 12  A012  1-2009-01564-xx-x  เด็กชายนิติภูมิ   พรมนิล  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 13  A013  1-3199-01365-xx-x  เด็กชายรักชวาล   โภคินชุติวัต  บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
 14  A014  1-3198-00568-xx-x  เด็กชายประพัฒน์พงศ์   จำปาโพธิ์  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 15  A015  1-3099-03732-xx-x  เด็กหญิงธัญพิชชา   โล่ห์นารายณ์  บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
 16  A016  1-3198-00568-xx-x  เด็กหญิงจันทรรัตน์   หงษา  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 17  A017  1-3198-00564-xx-x  เด็กชายศักรินทร์   หลาบนอก  บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
 18  A018  1-3198-00568-xx-x  เด็กชายธนัท   โภคินธนวุฒิ  บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
 19  A019  1-3198-00585-xx-x  เด็กหญิงจิรัชญา   คงนันทะ  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 20  A020  1-3099-03762-xx-x  เด็กชายธนวรรษธร   นัสธีทอง  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 21  A021  1-3198-00592-xx-x  เด็กหญิงสรวีย์   สิงห์วงศ์  กมลลักษณ์ ม. 1  
 22  A022  1-3198-00569-xx-x  เด็กหญิงพิมจัน   จิตตริยพงศ์  กมลลักษณ์ ม. 1  
 23  A023  1-3198-00567-xx-x  เด็กหญิงอมรสิริ   ชุลบุตร  ตุลยาธร ม. 1  
 24  A024  1-3198-00566-xx-x  เด็กหญิงชยิสรา   ขันสันเทียะ  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 25  A025  1-3198-00569-xx-x  เด็กชายปลิพัฒน์   ศิริโชติ  ตุลยาธร ม. 1  
 26  A026  1-3198-00590-xx-x  เด็กชายคมกริช   พจน์สิทธิ์  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 27  A027  1-3198-00581-xx-x  เด็กหญิงดวงหทัย   รามัญ  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 28  A028  1-3198-00581-xx-x  เด็กชายธรรมรัตน์   รามัญ  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 29  A029  1-3198-00573-xx-x  เด็กหญิงเบญญาภา   กลิ่นพยอม  บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
 30  A030  1-3198-00588-xx-x  เด็กหญิงภัควรัญชน์   วิทย์ศลาพงษ์  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 31  A031  1-1398-00163-xx-x  เด็กชายนพนนท์   พวงพันธ์  ตุลยาธร ม. 1  
 32  A032  1-3099-03732-xx-x  เด็กชายอฐิติ   หน่อทอง  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 33  A033  1-3198-00571-xx-x  เด็กชายคริสเตียน ดี   เบญจศาสตร์  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์ ม. 1  
 34  A034  1-3198-00571-xx-x  เด็กหญิงกรรณิกา   ประวัติพร  กมลลักษณ์ ม. 1  
 35  A035  1-6199-00563-xx-x  เด็กหญิงวรรณรดา   สวงรัมย์  บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
 36  A036  1-3198-00585-xx-x  เด็กหญิงณัชชา   เกษมศรี  บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
 37  A037  1-3198-00570-xx-x  เด็กหญิงชาลิสา   ขอคล้ายกลาง  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 38  A038  1-1010-00246-xx-x  เด็กหญิงเรวดี   สนั่นชาติ  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 39  A039  1-3198-00572-xx-x  เด็กชายกฤตเมธ   พันธ์งาม  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 40  A040  1-3198-00576-xx-x  เด็กหญิงสุธาสินี   พรมประโคน  บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
Page. [1][2][3][4][5]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...