Report Online.

ประเภททั่วไป
ม. 1 - นักเรียนทั่วไป ( 499 คน )

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนทั่วไป   ปีการศึกษา 2565   จำนวน  499 คน

#
เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
หมายเหตุ
 1  B001  1-3198-00589-xx-x  เด็กชายภาคิน   อุบลเผื่อน  บ้านประคอง ม. 1  
 2  B002  1-1029-00212-xx-x  เด็กชายชโนทัย   อาสานอก  อนุบาลโนนดินแดง ม. 1  
 3  B003  1-3198-00588-xx-x  เด็กหญิงสิริชญา   ดัสกร  อนุบาลปะคำ ม. 1  
 4  B004  1-3198-00574-xx-x  เด็กหญิงฐิติชญาน์   แตงพรม  อนุบาลโนนดินแดง ม. 1  
 5  B005  1-3199-01308-xx-x  เด็กหญิงนิชกานต์   ขาวสกุล  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 6  B006  1-3198-00589-xx-x  เด็กชายเอื้ออังกูร   กุลอุปฮาด  กมลลักษณ์ ม. 1  
 7  B007  1-4303-01469-xx-x  เด็กหญิงกัญญาภัค   พรฆัง  อนุบาลโนนดินแดง ม. 1  
 8  B008  1-1297-01473-xx-x  เด็กชายกิตติกวิน   ป้องแก้ว  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 9  B009  1-1011-00296-xx-x  เด็กชายธีรยุทธ   ภาเมือง  กมลลักษณ์ ม. 1  
 10  B010  1-3198-00582-xx-x  เด็กหญิงภิญญดา   สว่างศรี  วัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์) ม. 1  
 11  B011  1-1043-01180-xx-x  เด็กหญิงกัลยารัตน์   มุกระทำ  บ้านนาชุม ม. 1  
 12  B012  1-3198-00580-xx-x  เด็กหญิงณัฐริกา   พาแก้ว  บ้านปลื้มพัฒนา ม. 1  
 13  B013  1-3198-00589-xx-x  เด็กชายทีป์ชลิต   ด้วงนางรอง  อนุบาลปะคำ ม. 1  
 14  B014  1-3198-00586-xx-x  เด็กชายภูริภัทร   สยามประโคน  บ้านหนองสะแก(ราษฎร์บำรุง) ม. 1  
 15  B015  1-3198-00592-xx-x  เด็กชายธนภัทร   ศรีราชัย  บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
 16  B016  1-3198-00593-xx-x  เด็กชายศิรวิชญ์   ทองคำ  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 17  B017  1-3198-00566-xx-x  เด็กชายศรัณย์   สุริยาเย็น  กมลลักษณ์ ม. 1  
 18  B018  1-3198-00590-xx-x  เด็กหญิงสุชานันท์   สีสันต์  บ้านปลื้มพัฒนา ม. 1  
 19  B019  1-1017-00474-xx-x  เด็กชายธนบัตร   ชาณุวัฒน์  กมลลักษณ์ ม. 1  
 20  B020  1-3120-01043-xx-x  เด็กหญิงอภิชญา   อุทัยมา  อนุบาลโนนดินแดง ม. 1  
 21  B021  1-3198-00573-xx-x  เด็กหญิงจารุวรรณ   นามบุรี  บ้านก้านเหลือง ม. 1  
 22  B022  1-3199-01296-xx-x  เด็กชายณัฐภัทร   เข็มบุบผา  บ้านคอกควาย(สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) ม. 1  
 23  B023  1-3198-00573-xx-x  เด็กหญิงพชรมน   นิลพยัคฆ์  บ้านก้านเหลือง ม. 1  
 24  B024  1-1299-02189-xx-x  เด็กชายธนกฤต   นมัสศิลา  ภรภัทร ม. 1  
 25  B025  0-0103-71088-xx-x  เด็กชายสมบัติ   ไอยอน  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 26  B026  1-3198-00568-xx-x  เด็กหญิงจิดาภา   ละวัณณา  บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
 27  B027  1-2093-01228-xx-x  เด็กหญิงณัชยา   สุวรรณชัยรบ  อนุบาลโนนสุวรรณ ม. 1  
 28  B028  1-4098-00544-xx-x  เด็กชายกิตติกวิน   สว่างใหญ่  ตุลยาธร ม. 1  
 29  B029  1-1199-02536-xx-x  เด็กหญิงทิพยาภรณ์   สัตย์ตั้ง  บ้านก้านเหลือง ม. 1  
 30  B030  1-3198-00577-xx-x  เด็กชายศุภชัย   เดชประเสริฐ  บ้านก้านเหลือง ม. 1  
 31  B031  1-3198-00564-xx-x  เด็กหญิงพิมพ์ตมิสา   วิโสรัมย์  บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) ม. 1  
 32  B032  1-3198-00568-xx-x  เด็กชายวีรชัย   ปลาโพธิ์  บ้านหนองทองลิ่ม ม. 1  
 33  B033  1-3198-00565-xx-x  เด็กชายยศกร   บดสูงเนิน  บ้านก้านเหลือง ม. 1  
 34  B034  1-3198-00585-xx-x  เด็กหญิงกัญญลักษณ์   เสาวพันธุ์  กลมลักษณ์ ม. 1  
 35  B035  1-3198-00566-xx-x  เด็กชายภูวณัฎฐ์   ทิพย์ภูจอม  บ้านสองพี่น้อง ม. 1  
 36  B036  1-2799-00409-xx-x  เด็กหญิงทัณฑิกา   กลีบมณฑา  มารดาวนารักษ์ ม. 1  
 37  B037  1-3198-00575-xx-x  เด็กหญิงกรชนก   คมปัก  มารดาวนารักษ์ ม. 1  
 38  B038  1-3199-01327-xx-x  เด็กหญิงกัลยรัตน์   อดีตรัมย์  กมลลักษณ์ ม. 1  
 39  B039  1-3198-00565-xx-x  เด็กหญิงจารุพร   สุนทรกูล  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 40  B040  1-3198-00564-xx-x  เด็กหญิงรัชนีวรรณ   กรุมรัมย์  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...