Report Online.

ประเภททั่วไป
ม. 1 - นักเรียนความสามารถพิเศษ ( 29 คน )

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ   ปีการศึกษา 2565   จำนวน  29 คน

#
เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
หมายเหตุ
 1  C001  1-3198-00576-xx-x  เด็กหญิงมณฑกาญจน์   อาจทวีกุล  บ้านดอนหวาย ม. 1  
 2  C002  1-3198-00575-xx-x  เด็กชายธเนษฐ   บุญประสาท  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 3  C003  1-7199-00825-xx-x  เด็กชายทีฆทัศน์   คลายโศก  เสนศิริอนุสรณ์ ม. 1  
 4  C004  1-2097-02539-xx-x  เด็กชายพิฐพศิน   ทรัพย์สิน  เสนศิริอนุสรณ์ ม. 1  
 5  C005  1-3117-00053-xx-x  เด็กชายอมรพันธ์   หาญปัญญา  อุบลสามัคคี ม. 1  
 6  C006  1-2090-00484-xx-x  เด็กหญิงชนิภา   ชลวาณิช  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 7  C007  1-3198-00583-xx-x  เด็กชายนวพรรษ   พินิจอักษร  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 8  C008  1-1299-02178-xx-x  เด็กชายปัจกาญจน์   ศรีวรขันธุ์  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 9  C009  1-1008-01659-xx-x  เด็กชายวุฒิศักดิ์   สนสะอาง  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 10  C010  1-3099-03683-xx-x  เด็กชายณัฐการณ์   อินจะบก  วัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์) ม. 1  
 11  C011  1-3198-00588-xx-x  เด็กหญิงปณาลี   วงศ์เพชร  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 12  C012  1-3099-03739-xx-x  เด็กชายปาณัท   ดีสุด  อนุบาลโนนสุวรรณ ม. 1  
 13  C013  1-3198-00588-xx-x  เด็กหญิงปภาวี   วงศ์เพชร  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 14  C014  1-3198-00579-xx-x  เด็กหญิงขวัญชนก   ศิริเมฆา  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 15  C015  1-3198-00582-xx-x  เด็กชายรัชชานนท์   ชะเอมเทศ  บ้านหนองกก(ทรงรวมมิตร) ม. 1  
 16  C016  1-3198-00593-xx-x  เด็กชายก้องณรินทร์   ธุรินทร์ไธสง  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 17  C017  1-3198-00566-xx-x  เด็กชายภานุวัฒน์   บุญส่ง  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 18  C018  1-3198-00582-xx-x  เด็กชายธราธร   ณ หนองคาย  อนุบาลโนนสุวรรณ ม. 1  
 19  C019  1-1037-04530-xx-x  เด็กหญิงสโรชา   ศิริสวัสดิ์  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 21  C021  1-3185-00041-xx-x  เด็กชายธันวา   โยธานันท์  มารดาวรารักษ์ ม. 1  
 22  C022  1-3198-00583-xx-x  เด็กชายนพรัตน์   เพ็ญจันทร์  อนุบาลโนนสุวรรณ ม. 1  
 23  C023  1-3199-01310-xx-x  เด็กหญิงธัญญาภรณ์   สาละ  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 24  C024  1-3198-00578-xx-x  เด็กหญิงพิมพ์นิภา   ปาลอนันต์กุล  ตุลยาธร ม. 1  
 25  C025  1-3198-00573-xx-x  เด็กชายภูวดินทร์   แก่นกล้า  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 26  C026  1-3198-00568-xx-x  เด็กชายวสุ   มีพวงผล  บ้านหนองสะแก(ราษฎร์บำรุง) ม. 1  
 27  C027  1-3198-00570-xx-x  เด็กหญิงจินดารัตน์   สีดา  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 28  C028  1-2090-00501-xx-x  เด็กชายกฤตเมธ   เพ็ชร  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 29  C029  1-3199-01275-xx-x  เด็กชายกฤษฎิ์นัย   สายสว่าง  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 30  C030  1-3198-00581-xx-x  เด็กชายอาทิตย์   เจริญบุตร  บ้านสองพี่น้อง ม. 1  
Page. [1]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...