Report Online.

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ม. 1   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ( 102 คน )

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ปีการศึกษา 2565   จำนวน  102 คน

#
เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
หมายเหตุ
 1  G001  1-1044-00069-xx-x  เด็กชายณรัช   ลิ้มโฆษิต  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 2  G002  1-7097-00400-xx-x  เด็กหญิงประภัสสร   หนูหา  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 3  G003  1-7101-01220-xx-x  เด็กหญิงอิสรีย์   แจ้งประจักษ์  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 4  G004  1-3198-00565-xx-x  เด็กหญิงแพรวไพลิน   อะช่วยรัมย์  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 5  G005  1-3198-00580-xx-x  เด็กหญิงธันยนันท์   จีนเป็นวงศ์  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 6  G006  1-3198-00588-xx-x  เด็กหญิงภัควรัญชน์   วิทย์ศลาพงษ์  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 7  G007  1-3198-00566-xx-x  เด็กชายรชต   รักมณี  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 8  G008  1-3198-00575-xx-x  เด็กชายธฤษณุ   ชาลีวรรณ  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 9  G009  1-3198-00573-xx-x  เด็กหญิงพิชญาภา   อู่วิเชียร  กมลลักษณ์ ม. 1  
 10  G010  1-3198-00576-xx-x  เด็กหญิงณัฐธยาน์   คำละออ  กมลลักษณ์ ม. 1  
 11  G011  1-3198-00578-xx-x  เด็กหญิงอรุโณทัย   มลิซ้อน  กมลลักษณ์ ม. 1  
 12  G012  1-3198-00581-xx-x  เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา   ทิพย์อักษร  กมลลักษณ์ ม. 1  
 13  G013  5-3104-01106-xx-x  เด็กหญิงอายากะ   โพธิวัฒน์  กมลลักษณ์ ม. 1  
 14  G014  1-3198-00584-xx-x  เด็กหญิงอภิชญา   อาจหาญ  กมลลักษณ์ ม. 1  
 15  G015  1-3198-00592-xx-x  เด็กหญิงพัชร์นันธ์   สรรประเสริฐ  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 16  G016  1-3198-00596-xx-x  เด็กหญิงณัฐกฤตา   สุริเตอร์  กมลลักษณ์ ม. 1  
 17  G017  1-3198-00579-xx-x  เด็กหญิงธิญาดา   โททัย  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 18  G018  1-3187-00099-xx-x  เด็กหญิงรุจิรา   วงค์บาตร  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 19  G019  1-3198-00564-xx-x  เด็กหญิงอรุโณทัย   ต๊ะกาบโค  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 20  G020  1-3198-00569-xx-x  เด็กหญิงรัชดาภรณ์   ชันทอง  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 21  G021  1-3099-03737-xx-x  เด็กหญิงอรอังกูร   วิเศษกูล  กมลลักษณ์ ม. 1  
 22  G022  1-3198-00580-xx-x  เด็กชายภูบดี   บุตรเต  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 23  G023  1-5299-02412-xx-x  เด็กชายจักราวุธ   แก้ววิจิตร  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 24  G024  1-3187-00101-xx-x  เด็กหญิงนงนภัส   โสโรมรัมย์  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 25  G025  1-3198-00575-xx-x  เด็กชายวชิรวิทย์   ศรีวงษ์  กมลลักษณ์ ม. 1  
 26  G026  1-3198-00586-xx-x  เด็กชายพลชนก   สนรัมย์  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 27  G027  1-3198-00571-xx-x  เด็กชายภาคิน   หลอดทอง  กมลลักษณ์ ม. 1  
 28  G028  1-3198-00573-xx-x  เด็กหญิงพาขวัญ   สายสิงห์  กมลลักษณ์ ม. 1  
 29  G029  1-3198-00589-xx-x  เด็กชายเอื้ออังกูร   กุลอุปฮาด  กมลลักษณ์ ม. 1  
 30  G030  1-3198-00564-xx-x  เด็กชายปภังกร   โชคเพิ่มพูน  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 31  G031  1-3198-00594-xx-x  เด็กชายวีรภัทร   ช่วงเวฬุวรรณ  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 32  G032  1-3099-03745-xx-x  เด็กชายณฒิภูมิ   บุญไชย  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 33  G033  1-1037-04487-xx-x  เด็กหญิงวรันยา   พินาศภัย  กมลลักษณ์ ม. 1  
 34  G034  1-3198-00568-xx-x  เด็กหญิงมิ่งขวัญ   เภาวนะ  กมลลักษณ์ ม. 1  
 35  G035  1-3187-00106-xx-x  เด็กหญิงพลอยรดา   เมาะไธสง  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 36  G036  1-1006-00573-xx-x  เด็กชายสิรวิชญ์   ธนาคุณ  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 37  G037  1-3198-00595-xx-x  เด็กหญิงสุพิชญา   คนชุม  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 38  G038  1-3198-00564-xx-x  เด็กหญิงธิษณามดี   แก้วไพบูลย์  กมลลักษณ์ ม. 1  
 39  G039  1-3198-00573-xx-x  เด็กหญิงจารุวรรณ   นามบุรี  บ้านก้านเหลือง ม. 1  
 40  G040  1-3198-00586-xx-x  เด็กชายณัฐวุฒิ   รังพงษ์  กมลลักษณ์ ม. 1  
Page. [1][2][3]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...