Report Online.

ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)
ม. 1   ห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) ( 62 คน )

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)   ปีการศึกษา 2565   จำนวน  62 คน

#
เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
หมายเหตุ
 1  I001  1-3198-00593-xx-x  เด็กชายจิรพนธ์   สุขเพ็ชร  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 2  I002  1-3198-00578-xx-x  เด็กหญิงศศิวิมล   ฮกฮั่ว  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 3  I003  1-3198-00575-xx-x  เด็กชายอชิรวิทย์   เลิศอุทัย  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 4  I004  1-1398-00167-xx-x  เด็กหญิงชนิดาภา   ญาณวุฒิวงศ์  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 5  I005  1-3198-00582-xx-x  เด็กหญิงลาณ่า   กาวิโอลี  กมลลักษณ์ ม. 1  
 6  I006  1-3099-03762-xx-x  เด็กชายธนวรรษธร   นัสธีทอง  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 7  I007  1-4099-03868-xx-x  เด็กหญิงหทัยทิพย์   เพียสุระ  กมลลักษณ์ ม. 1  
 8  I008  1-3099-03695-xx-x  เด็กหญิงอิษยากรณ์   ตั้งจาตุรนต์รัศมี  ลำปลายมาศพัฒนา ม. 1  
 9  I009  1-3198-00593-xx-x  เด็กชายศิรวิชญ์   ทองคำ  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 10  I010  1-3199-01347-xx-x  เด็กหญิงแพรว   พิษณุวงษ์  ลำปลายมาศพัฒนา ม. 1  
 11  I011  1-3198-00584-xx-x  เด็กหญิงสิรภัทร   ทิพย์โภชน์  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 12  I012  1-3198-00589-xx-x  เด็กหญิงนัฐชา   แซ่เทียน  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 13  I013  1-1042-00751-xx-x  เด็กหญิงณัฐธิญาน์   ตระกูลไตรพฤกษ์  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 14  I014  1-3199-01283-xx-x  เด็กชายกันตธี   ปองนาน  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 15  I015  1-3198-00579-xx-x  เด็กชายศุภณัฐ   กะการดี  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 16  I016  1-3198-00586-xx-x  เด็กหญิงธัญพิชชา   ฤทธิวัชร  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 17  I017  1-3198-00567-xx-x  เด็กหญิงนันทัชพร   สินปุณย์  กมลลักษณ์ ม. 1  
 18  I018  1-3199-01308-xx-x  เด็กหญิงปียาพัชญ์   วิชัยรัมย์  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 19  I019  1-3198-00566-xx-x  เด็กชายกิตติศักดิ์   ชูคงคา  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 20  I020  1-3198-00593-xx-x  เด็กชายยศภัทร   วรรณสุข  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 21  I021  1-3199-01308-xx-x  เด็กหญิงนิชกานต์   ขาวสกุล  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 22  I022  1-3198-00585-xx-x  เด็กหญิงอัยญาดา   เพชรผ่องศรี  กมลลักษณ์ ม. 1  
 23  I023  1-3099-03774-xx-x  เด็กชายเตชินท์   พันธ์ชูจิตร  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 24  I024  1-3185-00041-xx-x  เด็กหญิงวริศรา   ไชยเชษฐ์  มารดาวนารักษ์ ม. 1  
 25  I025  1-5099-66773-xx-x  เด็กชายปุญญพัฒน์   บุญมี  มารดาวนารักษ์ ม. 1  
 26  I026  1-3198-00580-xx-x  เด็กหญิงกันต์นิษฐ์   คงสืบชาติ  กมลลักษณ์ ม. 1  
 27  I027  1-3199-01290-xx-x  เด็กชายชนะพล   ผ่องใส  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 28  I028  1-1037-04435-xx-x  เด็กชายปาติภัทร์   ภิรมย์ภักดี  กมลลักษณ์ ม. 1  
 29  I029  1-2090-00477-xx-x  เด็กชายกฤตนัน   ขจัดโรคา  ปรีชานุศาสน์ ม. 1  
 30  I030  1-4399-00661-xx-x  เด็กหญิงวชิราภรณ์   ศักดิ์วิเศษวัฒนา  แสนสุข ม. 1  
 31  I031  1-3198-00577-xx-x  เด็กชายกันต์พงษ์   จันทร์เกษม  ลำปลายมาศพัฒนา ม. 1  
 32  I032  1-3099-03719-xx-x  เด็กชายธนกฤต   ปิยะเมธาง  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 33  I033  1-3199-01289-xx-x  เด็กหญิงชนัฐกานต์   ดาทอง  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 34  I034  1-1039-00284-xx-x  เด็กหญิงวริศรา   วงศ์ทองเจริญ  มารีพิทักษ์ ม. 1  
 35  I035  1-1037-04459-xx-x  เด็กหญิงทักษพร   สุขสง่า  ประตูชัย ม. 1  
 36  I036  1-1197-01202-xx-x  เด็กชายพงศกร   ชูอิฐจีน  กมลลักษณ์ ม. 1  
 37  I037  1-3199-01314-xx-x  เด็กชายภควัฒน์   วงษ์ถาวร  กมลลักษณ์ ม. 1  
 38  I038  1-3198-00591-xx-x  เด็กหญิงพลอยชนก   ศรีพุทธิรัตน์  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  
 39  I039  1-1011-00296-xx-x  เด็กชายธีรยุทธ   ภาเมือง  กมลลักษณ์ ม. 1  
 40  I040  1-3198-00584-xx-x  เด็กหญิงพูนสุข   วงศ์ศักดิ์  มารีพิทักษ์ ม. 1  
Page. [1][2]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...