Report Online.

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ม. 4   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ม ( 55 คน )

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ปีการศึกษา 2565   จำนวน  55 คน

#
เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
หมายเหตุ
 1  G001  1-3198-00495-xx-x  เด็กหญิงพิชชาภา   คูเมือง  นางรอง ม. 4  
 2  G002  1-3187-00062-xx-x  นางสาวธีรดา   ทองอำพันธ์  นางรอง ม. 4  
 3  G003  1-3198-00483-xx-x  นางสาวปณภา   จันทร์พลงาม  นางรอง ม. 4  
 4  G004  1-3099-03408-xx-x  นางสาวจีรพร   อุไรรัมย์  นางรอง ม. 4  
 5  G005  1-3199-01144-xx-x  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ยันละหา  นางรอง ม. 4  
 6  G006  1-3198-00485-xx-x  นายธนภูมิ   เทศสวัสดิ์วงศ์  นางรอง ม. 4  
 7  G007  1-3099-03410-xx-x  นางสาวณษากร   นัสธีทอง  นางรอง ม. 4  
 8  G008  1-5201-01180-xx-x  นางสาวรินท์ลภัส   แก้ววิจิตร  นางรอง ม. 4  
 9  G009  1-3198-00497-xx-x  เด็กชายพชรพล   ลอยประโคน  นางรอง ม. 4  
 10  G010  1-3198-00489-xx-x  นางสาวปิยะธิดา   ลีประโคน  นางรอง ม. 4  
 11  G011  1-3198-00491-xx-x  นายพิชญปกรณ์   สุขแสวง  หนองกี่พิทยาคม ม. 4  
 12  G012  1-4596-00036-xx-x  เด็กหญิงปดิวรัดดา   งาสันเทียะ  นางรอง ม. 4  
 13  G013  1-3199-01096-xx-x  นางสาวกัญญาณัฐ   เชื้อมาก  นางรอง ม. 4  
 14  G014  1-3198-00476-xx-x  นางสาวณัฐชยา   อ่อนน้ำคำ  นางรอง ม. 4  
 15  G015  1-3199-01126-xx-x  นางสาวพราวขวัญ   ชื่นพิมาย  นางรอง ม. 4  
 16  G016  1-3198-00499-xx-x  เด็กหญิงชญาภัช   มุทะรัตน์  นางรอง ม. 4  
 17  G017  1-3198-00489-xx-x  นางสาวเขมจิรา   โข่มรคา  นางรอง ม. 4  
 18  G018  1-1499-00922-xx-x  นางสาวภาณินนุช   เงินประโคน  นางรอง ม. 4  
 19  G019  1-3198-00502-xx-x  เด็กหญิงปราณปริยา   บานฤทัย  นางรอง ม. 4  
 20  G020  1-3198-00477-xx-x  นางสาวขวัญนภัส   ขุนกระโทก  นางรอง ม. 4  
 21  G021  1-3198-00477-xx-x  นางสาวชลนิภา   จันทร์สิงห์  นางรอง ม. 4  
 22  G022  1-3185-00033-xx-x  นางสาวธิดาภา   พะธะนะ  นางรอง ม. 4  
 23  G023  1-3198-00495-xx-x  เด็กหญิงกานต์สินี   ดวงสิงห์ชัย  นางรอง ม. 4  
 24  G024  1-3198-00486-xx-x  นางสาวพบพร   กาญจนะ  นางรอง ม. 4  
 25  G025  1-3198-00498-xx-x  เด็กหญิงปรวี   ไร่ดี  นางรอง ม. 4  
 26  G026  1-3198-00496-xx-x  เด็กหญิงสุธาสินี   ศรีเนาวรัตน์  นางรอง ม. 4  
 27  G027  1-2101-01149-xx-x  นางสาวณัฏฐณิชา   พชสิทธิ์  นางรอง ม. 4  
 28  G028  1-3199-01133-xx-x  เด็กชายฉัตรชนก   นโรปการณ์  นางรอง ม. 4  
 29  G029  1-3099-03426-xx-x  นางสาวณัชพิมพ์   วิชาญโรจน์  นางรอง ม. 4  
 30  G030  1-3198-00485-xx-x  นายชีวานนท์   แถวกระโทก  นางรอง ม. 4  
 31  G031  1-3198-00492-xx-x  นางสาวพิชญาพร   ชุกชุม  นางรอง ม. 4  
 32  G032  1-3198-00476-xx-x  นางสาวนภสร   ผิวอร่าม  นางรอง ม. 4  
 33  G033  1-3198-00479-xx-x  นางสาวณภัทร   พันธ์โบ  นางรอง ม. 4  
 34  G034  1-3193-00069-xx-x  เด็กชายธิติวุฒิ   ปะทะโก  นางรอง ม. 4  
 35  G035  1-3099-03408-xx-x  นางสาวจีรนันท์   อุไรรัมย์  นางรอง ม. 4  
 36  G036  1-3198-00474-xx-x  นางสาวศิริรัตน์   ฉลาดเจน  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ ม. 4  
 37  G037  1-3198-00485-xx-x  นางสาวศิริรักษ์   อัตนโถ  นางรอง ม. 4  
 38  G038  1-3099-03490-xx-x  เด็กหญิงธัญสินี   ปาละนันทน์  นางรอง ม. 4  
 39  G039  1-3199-01090-xx-x  นายกฤตภาส   ศรีสุข  นางรอง ม. 4  
 40  G040  1-3198-00501-xx-x  เด็กชายปฐวี   แก้วอำไพ  นางรอง ม. 4  
Page. [1][2]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...