Report Online.

ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)
ม. 4   ห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) ( 18 คน )

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)   ปีการศึกษา 2565   จำนวน  18 คน

#
เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
หมายเหตุ
 1  I001  1-3198-00478-xx-x  นางสาวปนิศรา   จันทร์กูล  นางรอง ม. 4  
 2  I002  1-3199-01034-xx-x  นางสาวพรณิชา   เจาประโคน  นางรอง ม. 4  
 3  I003  1-3299-01436-xx-x  นางสาวกรวรา   อ้อมวิหาร  นางรอง ม. 4  
 4  I004  1-3099-03430-xx-x  เด็กชายภวัต   จึงวิวัฒนาภรณ์  นางรอง ม. 4  
 5  I005  1-3198-00503-xx-x  เด็กชายภัทรพงษ์   อวะรัมย์  นางรอง ม. 4  
 6  I006  1-3099-03373-xx-x  นางสาวนิธิพร   กิติวัชระเจริญ  นางรอง ม. 4  
 7  I007  1-3684-00067-xx-x  นายณัฐพงษ์   ภาเมือง  นางรอง ม. 4  
 8  I008  1-3198-00478-xx-x  นางสาววิราศิณี   ศรีธรรม  นางรอง ม. 4  
 9  I009  1-3187-00061-xx-x  นายศุภโชค   ประทุมเขต  นางรอง ม. 4  
 10  I010  1-7497-00148-xx-x  นางสาวทรรศนีย์   แก้วศรี  นางรอง ม. 4  
 11  I011  1-3199-01115-xx-x  นางสาวปาณิศา   กระจ่าง  นางรอง ม. 4  
 12  I012  1-3198-00448-xx-x  นางสาวธัญญธร   กนกกุลวงษ์  นางรอง ม. 4  
 13  I013  1-3198-00495-xx-x  นางสาววราพร   คำแก้ว  อนุบาลชำนิ ม. 4  
 14  I014  1-3185-00033-xx-x  นางสาววีรินทรา   อาษามนต์  มารดาวนารักษ์ ม. 4  
 15  I015  1-3193-00064-xx-x  นางสาวกันต์กมล   รสน้อย  นางรอง ม. 4  
 16  I016  1-3198-00498-xx-x  เด็กชายจักรวาล   มัชฌิมาวิสัจ  ชลบุรีสุขบท ม. 4  
 17  I017  1-3198-00480-xx-x  นายนิพพานชัย   คร่ำทอง  นางรอง ม. 4  
 18  I018  1-3198-00483-xx-x  นายธนกร   นรารมย์  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ม. 4  
Page. [1]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...