Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565  จำนวน 370 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 1  1-3199-01090-xx-x  32922  3  1  นายกฤตภาส   ศรีสุข  3.89  
 2  1-3198-00485-xx-x  32923  3  1  นายชีวานนท์   แถวกระโทก  3.89  
 3  1-3099-03476-xx-x  32925  3  1  เด็กชายบวรนันท์   คำหอมกุล  3.60  
 4  1-3198-00501-xx-x  32926  3  1  เด็กชายปฐวี   แก้วอำไพ  3.57  
 5  1-3198-00488-xx-x  32927  3  1  นายปิยวัฒน์   ขันบุญ  3.63  
 6  1-3198-00497-xx-x  32928  3  1  เด็กชายพชรพล   ลอยประโคน  3.53  
 7  1-3198-00489-xx-x  32929  3  1  เด็กชายภูมี   ศรีผดุง  3.66  
 8  1-3198-00478-xx-x  32930  3  1  นายรักษิต   รักสัตย์  3.96  
 9  1-3199-01114-xx-x  32931  3  1  นายวิชยาวุธ   สอนกระโทก  3.47  
 10  1-3099-03408-xx-x  32932  3  1  นางสาวจีรนันท์   อุไรรัมย์  3.72  
 11  1-3099-03408-xx-x  32933  3  1  นางสาวจีรพร   อุไรรัมย์  3.85  
 12  1-3198-00499-xx-x  32934  3  1  เด็กหญิงชญาภัช   มุทะรัตน์  3.97  
 13  1-3199-01094-xx-x  32935  3  1  นางสาวณธัญญา   โพธิวงศ์  3.93  
 14  1-3198-00476-xx-x  32936  3  1  นางสาวณัฐชยา   อ่อนน้ำคำ  3.64  
 15  1-3099-03390-xx-x  32937  3  1  นางสาวธัญวรัตม์   รุ่งจิวารักษ์  3.94  
 16  1-3187-00062-xx-x  32938  3  1  นางสาวธีรดา   ทองอำพันธ์  3.85  
 17  1-3198-00476-xx-x  32939  3  1  นางสาวนภสร   ผิวอร่าม  3.70  
 18  1-3198-00483-xx-x  32940  3  1  นางสาวปณภา   จันทร์พลงาม  3.98  
 19  1-3099-03422-xx-x  32941  3  1  เด็กหญิงปณัญฆ์ฑิตา   โสกูล  3.82  
 20  1-3199-01090-xx-x  32942  3  1  นางสาวปรีชญาพร   แผ้วพลสง  3.87  
 21  1-3199-01034-xx-x  32943  3  1  นางสาวพรณิชา   เจาประโคน  3.83  
 22  1-3199-01144-xx-x  32944  3  1  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ยันละหา  3.92  
 23  1-3198-00495-xx-x  32945  3  1  เด็กหญิงพิชชาภา   คูเมือง  3.99  
 24  1-3198-00493-xx-x  32946  3  1  เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วงศ์ชัยเพ็ง  3.96  
 25  1-3198-00489-xx-x  32947  3  1  เด็กหญิงภัทรธิดา   พันธ์ฉาย  3.98  
 26  1-1499-00922-xx-x  32948  3  1  นางสาวภาณินนุช   เงินประโคน  3.90  
 27  1-3299-01432-xx-x  32949  3  1  นางสาวภูวษา   วัฒนนพเก้ากุล  3.74  
 28  1-3294-00078-xx-x  32950  3  1  เด็กหญิงรักษิณา   สงกูล  3.54  
 29  1-5201-01180-xx-x  32951  3  1  นางสาวรินท์ลภัส   แก้ววิจิตร  3.95  
 30  1-3199-01103-xx-x  32952  3  1  นางสาวลติชล   ชาลีวรรณ  3.60  
 31  1-3198-00501-xx-x  32953  3  1  เด็กหญิงวริษฐา   เศษสุวรรณ์  3.59  
 32  1-3198-00494-xx-x  32954  3  1  เด็กหญิงศรีเพชร   นนท์ตา  3.95  
 33  1-3198-00485-xx-x  32955  3  1  นางสาวศิริรักษ์   อัตนโถ  3.92  
 34  1-3198-00501-xx-x  32956  3  1  เด็กหญิงอรปรียา   นามวิชา  3.58  
 35  1-3198-00488-xx-x  32957  3  1  นางสาวอาภารพี   เย็นเพชร  3.94  
 36  1-3199-01133-xx-x  32958  3  2  เด็กชายฉัตรชนก   นโรปการณ์  3.54  
 37  1-3684-00067-xx-x  32959  3  2  นายณัฐพงษ์   ภาเมือง  3.06  
 38  1-3198-00485-xx-x  32960  3  2  นายธนภูมิ   เทศสวัสดิ์วงศ์  3.36  
 39  1-3198-00480-xx-x  32961  3  2  นายนิพพานชัย   คร่ำทอง  3.29  
 40  1-3099-03430-xx-x  32962  3  2  เด็กชายภวัต   จึงวิวัฒนาภรณ์  3.36  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]