Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม
เลือกแผนการเรียนวิทย์ - คณิต ( 275 คน )

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม   ปีการศึกษา 2565   จำนวน  275 คน
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
โรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
 A001  1-3199-01137-xx-x ม. 3/4  เด็กหญิงอรฤดี   เรียบเรียง  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A002  1-3199-01096-xx-x ม. 3/4  นางสาวกัญญาณัฐ   เชื้อมาก  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A003  1-3198-00478-xx-x ม. 3/4  นายศุภกร   สอนศิษย์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A004  1-4596-00036-xx-x ม. 3/4  เด็กหญิงปดิวรัดดา   งาสันเทียะ  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A005  1-2009-01447-xx-x ม. 3/4  นางสาวปริยากร   สิงห์เงา  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A006  1-3185-00033-xx-x ม. 3/3  นางสาวธิดาภา   พะธะนะ  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A008  1-3199-01099-xx-x ม. 3/9  นายนฤเดช   โนดประโคน  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A009  1-3198-00479-xx-x ม. 3/4  นายศักรินทร์   อินทร์ผักแว่น  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A010  1-3198-00488-xx-x ม. 3/10  นายเดชาโชติ   เดชวารี  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A011  1-3198-00479-xx-x ม. 3/4  นางสาวณภัทร   พันธ์โบ  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A012  1-3198-00479-xx-x ม. 3/9  นายปัณณวัฒน์   จรเอ้กา  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A013  1-3098-01529-xx-x ม. 3/10  นายวชิราวุฒิ   แป้นนรินทร์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A015  1-4492-00039-xx-x ม. 3/10  นายพีระพงษ์   กอสุวรรณ์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A016  1-3198-00489-xx-x ม. 3/2  นางสาวปิยะธิดา   ลีประโคน  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A017  1-3193-00069-xx-x ม. 3/4  เด็กชายธิติวุฒิ   ปะทะโก  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A019  1-3198-00477-xx-x ม. 3/10  นายชัยนนท์   จำเนียรกูล  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A021  1-2101-01149-xx-x ม. 3/2  นางสาวณัฏฐณิชา   พชสิทธิ์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A022  1-3198-00501-xx-x ม. 3/6  เด็กหญิงนันท์นภัส   กรรโณ  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A023  1-3185-00032-xx-x ม. 3/9  นายวรากร   ทักขิโน  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A024  1-3099-03463-xx-x ม. 3/4  เด็กหญิงณัฏฐิกา   สุภาษิต  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A025  1-2798-00228-xx-x ม. 3/10  นายต้นไผ่   ชูชัย  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A026  1-1999-01089-xx-x ม. 3/4  นางสาวณัฏฐนันท์   พรมศิริ  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A027  1-3198-00483-xx-x ม. 3/4  นางสาวศรีรัตน์   นาราช  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A028  1-3198-00488-xx-x ม. 3/9  นายวีรภัทร   ขำวงค์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A029  1-3198-00499-xx-x ม. 3/10  เด็กชายชานนท์   เสาวพันธ์ุ  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A030  1-3198-00500-xx-x ม. 3/4  เด็กหญิงอภิสรา   สมสวย  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A031  1-3199-01090-xx-x ม. 3/4  นางสาวปรัชญาพร   แผ้วพลสง  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A034  1-3198-00477-xx-x ม. 3/3  นางสาวนุจติยา   กมลจิตร  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A035  1-3198-00417-xx-x ม. 3/10  นายปีติภัทร์   ขำวงค์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A036  1-1396-00386-xx-x ม. 3/6  นางสาวณิชกานต์   หงษ์จันดา  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A037  1-3193-00066-xx-x ม. 3/6  เด็กหญิงอุมาพร   ฉานสูงเนิน  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A039  1-3198-00496-xx-x ม. 3/4  เด็กหญิงสุธาสินี   ศรีเนาวรัตน์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A040  1-3198-00477-xx-x ม. 3/2  นางสาวชลนิภา   จันทร์สิงห์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A041  1-3198-00475-xx-x ม. 3/4  นายเจษฎา   ดีสวัสดิ์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A042  1-3198-00501-xx-x ม. 3/5  เด็กหญิงธันยนันท์   ธรรมรัชต์เมธิน  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A043  1-3299-01432-xx-x ม. 3/4  นางสาวสุพิชญา   ชิ้นทอง  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A044  1-3099-03476-xx-x ม. 3/1  เด็กชายบวรนันท์   คำหอมกุล  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A045  1-3198-00495-xx-x ม. 3/4  นางสาวชนิตรา   ทองโคตร์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A046  1-3198-00485-xx-x ม. 3/10  นายพีรกานต์   พงศ์พิพัฒน์ชัย  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
 A048  1-3198-00492-xx-x ม. 3/10  เด็กชายบวรรัตน์   ชัยพัฒน์ปรีชา  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง  
Page. [1][2][3][4][5][6][7]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...