Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม
เลือกแผนการเรียนคณิต - อังกฤษ ( 41 คน )

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม   ปีการศึกษา 2565   จำนวน  41 คน
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ

เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
โรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
 A018  1-3198-00477-xx-x ม. 3/6  นางสาวกุลนัฐดา   คนชุม  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A020  1-4399-00579-xx-x ม. 3/6  นางสาวอชิรญา   ศักดิ์วิเศษวัฒนา  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A032  1-3198-00493-xx-x ม. 3/6  นางสาวณัฏฐนันท์   ศรีเชียงสา  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A038  1-3120-01038-xx-x ม. 3/4  นางสาวไอรดา   แก้วชมภู  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A051  1-3198-00466-xx-x ม. 3/4  นายกิตติพงศ์   คงพลปาน  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A060  1-3099-03436-xx-x ม. 3/12  นางสาวปาราวตรี   ปัญญา  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A073  1-3198-00491-xx-x ม. 3/12  นางสาวพิริณญา   ฉิมตระกูล  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A076  1-3198-00479-xx-x ม. 3/3  นายทัตพงศ์   ชื่นชุมแสง  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A081  1-3198-00501-xx-x ม. 3/3  เด็กชายณัฐพล   เณรธรณี  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A093  1-2197-00046-xx-x ม. 3/3  นางสาวปุณยนุช   คงแจ้ง  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A095  1-3299-01436-xx-x ม. 3/3  นางสาวกรวรา   อ้อมวิหาร  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A100  1-3198-00487-xx-x ม. 3/13  นางสาวอาทิตยา   เสาวพันธ์  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A105  1-1007-03844-xx-x ม. 3/13  นางสาวณิชมน   ดิลกลาภ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A120  1-3099-03431-xx-x ม. 3/9  เด็กชายธนภัทร   ยามมา  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A133  1-6799-00683-xx-x ม. 3/9  นายจอมพล   บัวนาค  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A134  1-3198-00489-xx-x ม. 3/9  นายอภิภู   วีระเจริญ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A135  1-3198-00478-xx-x ม. 3/9  นางสาวเกศมณีวรรณ   อุ่นใจเพื่อน  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A136  1-3198-00484-xx-x ม. 3/9  นายณัฐวร   หิงสันเทียะ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A137  1-3198-00480-xx-x ม. 3/9  นางสาววีรวรรณ   โทนเอี่ยม  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A140  1-3099-03408-xx-x ม. 3/9  นายไชยพัทธ์   ทวีกิตพฤกษ์  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A151  1-3198-00481-xx-x ม. 3/4  นางสาวศิรภัสสร   ศิริพิพัฒน์ถาวร  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A152  1-3099-03430-xx-x ม. 3/2  เด็กชายภวัต   จึงวิวัฒนาภรณ์  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A155  1-3198-00499-xx-x ม. 3/9  เด็กหญิงฐิติกาล   สองสาย  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A160  1-3099-03408-xx-x ม. 3/2  นางสาวอัยย์ธิชา   จารุสุทธิประภา  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A165  1-3198-00495-xx-x ม. 3/9  เด็กชายขวัญทอง   โรจนทองดำกุล  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A215  1-3198-00465-xx-x ม. 3/3  นายรัฐภูมิ   บุตรดางาม  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A231  1-3198-00496-xx-x ม. 3/7  เด็กหญิงจีรนุช   เจริญศรี  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A256  1-3199-01136-xx-x ม. 3/6  เด็กชายสิรินวชัย   สุขหนองบึง  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A265  1-3198-00501-xx-x ม. 3/5  เด็กหญิงธัญญ์พิชชา   ศรีมะเรือง  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A286  1-3198-00489-xx-x ม. 3/2  นางสาวบุษราคัม   โตสกุล  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A305  1-3198-00483-xx-x ม. 3/11  นายคุณานนต์   ชัชวาลวิบูลกิจ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A308  1-3198-00498-xx-x ม. 3/11  เด็กหญิงนันทิพา   สีดา  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A309  1-3198-00475-xx-x ม. 3/11  นางสาวอรติยา   สังข์ทอง  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A324  1-3198-00486-xx-x ม. 3/6  นางสาวศิริกัญญา   แก้วยงกฎ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A326  1-1004-01331-xx-x ม. 3/2  นางสาวปวริศา   รักสัตย์  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A329  1-2095-01223-xx-x ม. 3/8  เด็กชายจักรภพ   สาระภาพ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A330  1-3198-00481-xx-x ม. 3/6  นายเจษฎาภรณ์   ฟ๊อก  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A331  1-3198-00486-xx-x ม. 3/2  นางสาวศุภิสรา   อันทามา  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A338  1-3099-03373-xx-x ม. 3/2  นางสาวนิธิพร   กิติวัชระเจริญ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A346  1-1043-01024-xx-x ม. 3/11  เด็กหญิงกฤชภร   ฝอดสูงเนิน  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
Page. [1][2]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...