Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม
เลือกแผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ ( 15 คน )

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม   ปีการศึกษา 2565   จำนวน  15 คน
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ

เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
โรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
 A014  1-3198-00474-xx-x ม. 3/10  นายคณิศร   ยืนชนม์  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
 A057  1-3198-00492-xx-x ม. 3/4  เด็กหญิงรุ้งธิวา   สิงห์วงค์  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
 A102  1-7497-00153-xx-x ม. 3/5  นางสาวชาลิสา   กล่อมกามิฬ  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
 A108  1-2009-01451-xx-x ม. 3/2  นางสาวจิดาภา   แสงเพิ่ม  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
 A122  1-3198-00480-xx-x ม. 3/13  นางสาวแพรวา   เสาวกูล  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
 A123  1-3198-00498-xx-x ม. 3/13  เด็กหญิงธิดารัตน์   เสาโร  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
 A124  1-3118-00058-xx-x ม. 3/13  นางสาวปัณฑิตา   ชํานิพันธ์  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
 A127  1-3198-00479-xx-x ม. 3/7  นางสาวศิริลักษณ์   อยู่สาโก  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
 A147  5-3176-00010-xx-x ม. 3/9  เด็กชายศุภโชค   จาง  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
 A149  1-3198-00476-xx-x ม. 3/10  นายจิตติพัฒน์   ประทุมเงิน  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
 A188  1-3198-00476-xx-x ม. 3/5  นางสาวคีตภัทร   พึ่งด่านกลาง  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
 A211  1-3198-00487-xx-x ม. 3/6  นางสาวเกสร   ภูษา  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
 A213  1-7306-01289-xx-x ม. 3/5  นางสาววรัทยา   ธนธีระมงคล  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
 A240  1-7497-00148-xx-x ม. 3/2  นางสาวทรรศนีย์   แก้วศรี  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
 A272  1-3198-00488-xx-x ม. 3/12  นางสาววิลาสินี   ศิริสวัสดิ์  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง  
Page. [1]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...