Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม
เลือกแผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ ( 22 คน )

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม   ปีการศึกษา 2565   จำนวน  22 คน
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ

เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
โรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
 A007  1-3198-00504-xx-x ม. 3/3  เด็กหญิงวรัญญา   เพ็ชรศรี  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A033  1-3198-00478-xx-x ม. 3/4  นางสาวปนิศรา   จันทร์กูล  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A047  1-3198-00471-xx-x ม. 3/10  นางสาวฟ้าใส   สุขเจริญ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A049  1-3198-00496-xx-x ม. 3/10  เด็กชายปิติพัฒน์   ณรงค์ศักดิ์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A098  1-3198-00486-xx-x ม. 3/13  นางสาววชิราภรณ์   กองศรี  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A104  1-3198-00500-xx-x ม. 3/13  เด็กหญิงณัชชา   สังข์สนิท  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A112  1-3198-00486-xx-x ม. 3/5  นายสิทธิชัย   อินทรวิเชียร  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A163  1-3198-00466-xx-x ม. 3/12  นายสหัสสะเดชะ   เอี่ยมสำอางค์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A168  1-3198-00490-xx-x ม. 3/9  นางสาวอรดา   พูลจักร์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A169  1-3198-00452-xx-x ม. 3/6  นางสาวอุบลวรรณ   ขาวรัมย์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A186  1-3198-00475-xx-x ม. 3/11  นางสาวกาญจนาพร   กันรัมย์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A191  1-3198-00483-xx-x ม. 3/12  นางสาวกานต์ธีรา   มงคลชาติ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A201  1-3198-00493-xx-x ม. 3/8  นายชลสิทธิ์   โพธิ์ดนัย  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A208  1-3198-00502-xx-x ม. 3/8  เด็กชายภาสกร   นักรบ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A209  1-3198-00491-xx-x ม. 3/8  นายวีรวัฒน์   ทศหล้า  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A251  1-3198-00475-xx-x ม. 3/8  นางสาวนภัสรวี   ภาพยนตร์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A275  1-3198-00482-xx-x ม. 3/7  นางสาวนันทิกานต์   เนียมหัตถี  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A278  1-4899-00587-xx-x ม. 3/12  เด็กหญิงชาลิสา   เมี้ยนมิตร  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A282  1-3198-00490-xx-x ม. 3/12  นางสาวปวันรัตน์   อินธิจักษ์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A307  1-3099-03366-xx-x ม. 3/5  นางสาวณัฐกมล   ด้ายรินรัมย์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A322  1-4089-00032-xx-x ม. 3/5  นางสาววิรดา   อัมวรรณ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A333  1-3193-00064-xx-x ม. 3/2  นางสาวกันต์กมล   รสน้อย  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
Page. [1]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...