Report Online.

ประเภทนักเรียนทั่วไป
เลือกแผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ ( 22 คน )

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2565   จำนวน  22 คน
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ

เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
หมายเหตุ
 B049  1-2097-02353-xx-x  เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สังข์เมือง  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  บ้านหนองไทร(ปัญจคามคุรุสรรค์) ม. 4  
 B068  1-3198-00501-xx-x  เด็กหญิงสิรินภัส   ชาดี  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  เทศบาล๒(เทศบาลเมืองนางรอง) ม. 4  
 B073  1-3198-00479-xx-x  นางสาวจอมขวัญ   ดำเสนา  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  เทศบาล๒(เทศบาลเมืองนางรอง) ม. 4  
 B112  1-1020-03827-xx-x  นางสาวศิริลักษณ์   เหมือนมาตย์  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  พิมพ์รัฐประชาสรรค์ ม. 4  
 B144  1-3198-00495-xx-x  นางสาววราพร   คำแก้ว  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  อนุบาลชำนิ ม. 4  
 B163  1-3022-01140-xx-x  เด็กหญิงเบญญาภา   จับพิมาย  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  โนนสุวรรณพิทยาคม ม. 4  
 B164  1-3198-00476-xx-x  นางสาวกฤติมา   เพิ่มพูล  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  บ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา) ม. 4  
 B173  1-3198-00483-xx-x  นางสาวกัลยรัตน์   บุญบำรุง  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  บ้านหนองทองลิ่ม ม. 4  
 B174  1-3198-00465-xx-x  นางสาวพิมพ์ลดา   หนุนครบุรี  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  ชุมชนบ้านดอนนางงาม ม. 4  
 B179  1-3198-00497-xx-x  นางสาวปัณพร   จงดา  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  ชุมชนบ้านดอนนางงาม ม. 4  
 B182  1-3198-00447-xx-x  นางสาวสุภาพร   อุ่นอบ  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  วัดบางใบไม้ ม. 4  
 B196  1-3198-00484-xx-x  นางสาวอันทิกา   คงบุรินทร์  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  บ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา) ม. 4  
 B206  1-3198-00491-xx-x  นางสาวธัญชนก   สีถาพล  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B207  1-3185-00033-xx-x  นางสาวภัทราพร   เนื้อจันทา  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  บ้านสุขสำราญ ม. 4  
 B220  1-3198-00480-xx-x  นางสาวปนัดดา   ดวงดารา  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  บ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา) ม. 4  
 B232  1-3185-00029-xx-x  นายชินดนัย   โฮมกระโทก  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  ชุมชนบ้านดอนนางงาม ม. 4  
 B234  1-3198-00475-xx-x  นางสาวประภัสสร   กำพุดเชื้อ  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  บ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา) ม. 4  
 B240  1-3198-00505-xx-x  เด็กหญิงพัชราภา   วิชาคำ  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรองพิทยาคม ม. 4  
 B246  1-3198-00503-xx-x  เด็กชายจอนนี่   เทียบชัย  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B281  1-3198-00475-xx-x  นางสาวรัชดา   บุญจูง  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  บ้านเเท่นบัลลังก์ ม. 4  
 B287  1-3198-00492-xx-x  นางสาวพัทธนันท์   สุนา  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  ถนนหักพิทยาคม ม. 4  
 B289  1-3198-00492-xx-x  นางสาวพิมพ์นิภา   สุนา  แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ  รร.ถนนหักพิทยาคม ม. 4  
Page. [1]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...