Report Online.

ประเภทนักเรียนทั่วไป
เลือกแผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ ( 49 คน )

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2565   จำนวน  49 คน
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ

เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
หมายเหตุ
 B009  1-2499-00831-xx-x  นายเทิดไท   มัชมณฑล  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B024  1-3199-01138-xx-x  เด็กหญิงกฤติกา   ดุริยะวิจิตร  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B029  1-3198-00499-xx-x  เด็กหญิงเขมิกา   พิทักษ์สงคราม  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B030  1-1044-00035-xx-x  เด็กหญิงสุธาสินี   จิตราช  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B032  1-7497-00155-xx-x  นางสาวจิณห์นิภา   บวรชาติ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  มารดาวนารักษ์ ม. 4  
 B034  1-3193-00064-xx-x  นางสาวกัญญารัตน์   ขิงรัมย์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  มารดาวนารักษ์ ม. 4  
 B045  1-8607-00243-xx-x  นางสาวสุธิตา   สุทโธ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านเทพพัฒนา ม. 4  
 B046  1-1021-70077-xx-x  นางสาวกชมนพรรณ์   ตรีวงค์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านเทพพัฒนา ม. 4  
 B055  1-1031-00772-xx-x  นางสาวจินตณาภรณ์   นพใหม่  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  ราชประชานุเคราะห์51 ม. 4  
 B056  1-3198-00487-xx-x  นางสาวปณิศา   เจริญดี  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B057  1-3198-00497-xx-x  เด็กหญิงชนกนันท์   ไกรกูล  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B060  5-3170-00000-xx-x  นายฮาจิน   คิม  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  เทศบาล๒(เทศบาลเมืองนางรอง) ม. 4  
 B087  1-3198-00478-xx-x  นางสาวบัณฑิตา   ฤทธิ์ไธสง  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  เสิงสาง ม. 4  
 B091  1-2097-02348-xx-x  นางสาวอริสา   อุสาดี  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  เทศบาล๒(เทศบาลเมืองนางรอง) ม. 4  
 B095  1-3198-00482-xx-x  นางสาวกชพร   ชิงภักดี  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  หนองทองลิ่ม ม. 4  
 B097  1-3198-00480-xx-x  นางสาวปณิตา   บัวเงิน  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B100  1-3198-00498-xx-x  เด็กหญิงวรรณิภา   คลังกูล  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B101  1-3198-00473-xx-x  เด็กหญิงสาลิดา   ไชยณรงค์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B102  1-2090-00289-xx-x  นางสาวสุดารัตน์   ราชประโคน  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  เสิงสาง ม. 4  
 B104  1-1040-00161-xx-x  นายธีรภัทร์   อักษรณรงค์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรองพิทยาคม ม. 4  
 B105  1-2093-01183-xx-x  เด็กหญิงสุวรรณษา   งามเลิศ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B111  1-3198-00485-xx-x  นางสาวญาดา   คงหา  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  พิมพ์รัฐประชาสรรค์ ม. 4  
 B117  1-3118-00059-xx-x  เด็กหญิงจิดาภา   ปะรุวันรัมย์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านช่อผกา ม. 4  
 B118  1-3198-00475-xx-x  นางสาวทิฆัมพร   จันทร์วิเชียร  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านช่อผกา ม. 4  
 B122  1-3198-00483-xx-x  นายธนกร   นรารมย์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ม. 4  
 B123  1-3198-00498-xx-x  เด็กชายเกียรติศักดิ์   เสาวพันธ์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B126  1-3198-00493-xx-x  นางสาวชฎาพร   แพงสาร  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านช่อผกา ม. 4  
 B128  1-2792-00023-xx-x  นางสาวนภัสสร   เพชรล้วน  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านช่อผกา ม. 4  
 B129  1-3198-00477-xx-x  นางสาวปิยวรรณ   แก้ววิรัช  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านช่อผกา ม. 4  
 B133  1-1999-01089-xx-x  นางสาวสงกรานต์   ฉุนจังหรีด  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  ชุมชนบ้านดอนนางงาม ม. 4  
 B142  1-3198-00477-xx-x  นายชลธี   บุญกองชาติ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านหนองทองลิ่ม ม. 4  
 B143  1-4678-00030-xx-x  นางสาววันวิสา   สอวิหค  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  มหาไชยพิทยาคม ม. 4  
 B156  1-3198-00476-xx-x  นางสาวมัญชุสา   ทศพักตร์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  ละหานทรายรัชดาภิเษก ม. 4  
 B180  1-2097-02354-xx-x  เด็กหญิงณิชนันทน์   ชดพรมราช  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  มารดาวนารักษ์ ม. 4  
 B181  1-3198-00495-xx-x  นางสาวจิรนันท์   อินทร์โสม  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  มารดาวนารักษ์ ม. 4  
 B183  1-3070-00029-xx-x  นางสาวธีริศราพร   ดงอุทิตย์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  มารดาวนารักษ์ ม. 4  
 B187  1-7307-01027-xx-x  เด็กหญิงณัชชา   กุโนรัมย์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B199  1-3198-00464-xx-x  นางสาวดวงเเก้ว   จามชาติ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ม. 4  
 B204  1-3098-01544-xx-x  เด็กหญิงอรวรรณ   ทองดี  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  
 B229  1-3198-00475-xx-x  นางสาวตรีกาญจน์   จัตุเชื้อ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านดอนไม้ไฟ ม. 4  
Page. [1][2]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...