Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผลการสมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่สมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2565

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
สถานะ
 1  32988  ม. 3  2  เด็กหญิงรวิษฎา  รัตนกุสุมภ์  << ยังไม่สมัครเรียน >>
 2  33139  ม. 3  6  นางสาวณัฐวิมล  พุ่มพวง  << ยังไม่สมัครเรียน >>
 3  33174  ม. 3  6  เด็กหญิงกมลพร  ศรนรินทร์  << ยังไม่สมัครเรียน >>
 4  33115  ม. 3  7  นายชินภัทร  สอนศิษย์  << ยังไม่สมัครเรียน >>
 5  33157  ม. 3  7  นายธนดล  สวนสวรรค์  << ยังไม่สมัครเรียน >>
 6  33158  ม. 3  7  เด็กชายธนพิพัฒน์  อินทร์บุญ  << ยังไม่สมัครเรียน >>
 7  33209  ม. 3  8  นายศิวัช  เอ็ลส์ลี่  << ยังไม่สมัครเรียน >>
 8  33124  ม. 3  9  นายภูวนัย  จวบกระโทก  << ยังไม่สมัครเรียน >>
 9  33325  ม. 3  11  นายปีมงคล  สุโภภาค  << ยังไม่สมัครเรียน >>
 10  34216  ม. 3  11  เด็กชายภูริชญา  คูณแก้ว  << ยังไม่สมัครเรียน >>
 11  33367  ม. 3  12  นายรัชพล  ช่างน้อย  << ยังไม่สมัครเรียน >>
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...