ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนนางรอง ปีการศึกษา 2566

713

ม.1 สมัครทั้งหมด(คน)

รายชื่อนักเรียน

171

ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ(คน)

รายชื่อนักเรียน

511

ม.1 นักเรียนทั่วไป(คน)

รายชื่อนักเรียน

31

ม.1 ความสามารถพิเศษ(คน)

รายชื่อนักเรียน

566

ม.4 สมัครทั้งหมด(คน)

รายชื่อนักเรียน

308

โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม(คน)

รายชื่อนักเรียน

258

ม.4 นักเรียนทั่วไป(คน)

รายชื่อนักเรียน

ข่าวสาร-แจ้งเพื่อทราบ

...

                - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (20 มีนาคม 2566)
                                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนและสอบวัดความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2566
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป และนักเรียนความสามารถพิเศษ

                                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนและสอบวัดความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566
ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม และนักเรียนทั่วไป

                                   แผนผังอาคารสอบ
                                   แผนผังห้องสอบ

...
...
...


                     - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (15 มีนาคม 2566)
                                   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
                                   ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมาสอบวัดความรู้เพื่อจัดชั้นเรียน ในวันที่ 25 มีนาคม 2566

...

                     - ประกาศรายผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)
และห้องเรียนวิทยาศาตร์พลังสิบ ประจำปีการศึกษา 2566 (5 มีนาคม 2566)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   สำรองห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)
                                   สำรองห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)
                                   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
                                   สำรองห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   สำรองห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)
                                   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ

                     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)
และห้องเรียนโครงการวิทยาศาตร์พลังสิบ ประจำปีการศึกษา 2566 (24 กุมภาพันธ์ 2566)
                                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                     - ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม (1 กุมภาพันธ์ 2566)
                                   ประกาศโรงเรียนนางรอง
                                   รายชื่อนักเรียนประเภทโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม จำนวน 431 คน

                     - ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (3 กุมภาพันธ์ 2566)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                   ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป
                                   ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                   ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม และประเภทนักเรียนทั่วไป
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)

...

กราฟรายงานการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป

กราฟแสดงยอดผู้สมัครรวมแต่ละวัน

แผนภูมิแสดงยอดรวม ม. 1 รายวัน

แผนภูมิแสดงยอดรวม ม. 4 รายวัน

Pie Chart ม.1

กราฟแสดงยอดผู้สมัครจำแนกตามระดับชั้น

แผนภูมิแสดงยอดรวม ม. 1 รายวันจำแนกตามประเภท

แผนภูมิแสดงยอดรวม ม. 4 รายวันจำแนกตามเพศ

Pie Chart ม. 4


รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป
11 มีนาคม 2566 - 15 มีนาคม 2566


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2566   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
ในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนทั่วไป
ความสามารถพิเศษ
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
11 มีนาคม 2566 44 53 97 101 148 249 12 7 19
12 มีนาคม 2566 21 22 43 40 64 104 8 4 12
13 มีนาคม 2566 9 8 17 28 49 77 - - -
14 มีนาคม 2566 8 3 11 20 25 45 - - -
15 มีนาคม 2566 2 1 3 16 20 36 - - -
รวม 84 87 171 205 306 511 20 11 31

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2566   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
นักเรียนทั่วไป
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
11 มีนาคม 2566 27 59 86
12 มีนาคม 2566 14 21 35
13 มีนาคม 2566 21 42 63
14 มีนาคม 2566 10 21 31
15 มีนาคม 2566 17 26 43
รวม 89 169 258

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2566   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
ในเขตพื้นที่บริการ 84 87 171
นักเรียนทั่วไป 205 306 511
ความสามารถพิเศษ 20 11 31
รวม 309 404 713  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2566   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
นักเรียนทั่วไป 89 169 258
รวม 89 169 258  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2566   แยกรายแผนการเรียน

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 45 119 164
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 6 9 15
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 1 4 5
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 0 4 4
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 37 33 70
รวม 89 169 258  รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม
3 กุมภาพันธ์ 2566 - 10 กุมภาพันธ์ 2566


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
  3 กุมภาพันธ์ 2566 95 144 239
  4 กุมภาพันธ์ 2566 6 8 14
  5 กุมภาพันธ์ 2566 15 6 21
  6 กุมภาพันธ์ 2566 7 8 15
  7 กุมภาพันธ์ 2566 3 0 3
  8 กุมภาพันธ์ 2566 3 3 6
  9 กุมภาพันธ์ 2566 9 0 9
10 กุมภาพันธ์ 2566 1 0 1
รวม 139 169 308

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566   (รายแผนการเรียน)

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 107 133 240
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 13 16 29
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 19 20 39
รวม 139 169 308

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566   (รายชั้นเรียน)

 
นักเรียนทั้งหมด
ยื่นใบสมัครแล้ว
ระดับชั้น
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 16 21 37 11 9 20
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 15 21 36 13 20 33
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 13 21 34 10 19 29
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 15 19 34 13 13 26
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 14 18 32 11 17 28
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 8 13 21 8 13 21
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 11 11 22 9 10 19
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 21 7 28 18 6 24
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 15 25 40 14 22 36
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 15 24 39 14 7 21
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 10 29 39 9 23 32
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 15 20 35 2 5 7
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 13 21 34 7 5 12
รวม 181 250 431 139 169 308

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2566   แยกรายประเภท

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม 139 169 308
รวม 139 169 308  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2566   แยกรายแผนการเรียน

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 107 133 240
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 13 16 29
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 19 20 39
รวม 139 169 308  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566   แยกรายห้องเรียน

ระดับชั้น นักเรียนที่มีสิทธิ์ กรอกใบสมัครแล้ว คงเหลือ Progress %  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 37 20 17
54.05%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 36 33 3
91.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 34 29 5
85.29%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 34 26 8
76.47%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 32 28 4
87.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 21 21 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 22 19 3
86.36%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 28 24 4
85.71%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 40 36 4
90.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 39 21 18
53.85%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 39 32 7
82.05%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 35 7 28
20.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 34 12 22
35.29%
 รวม  431  308  123