Report Online.

ประเภททั่วไป
รายงานการรับนักเรียนแต่ละประเภท

รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2566   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
ในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนทั่วไป
ความสามารถพิเศษ
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
11 มีนาคม 2566 44 53 97 101 148 249 12 7 19
12 มีนาคม 2566 21 22 43 40 64 104 8 4 12
13 มีนาคม 2566 9 8 17 28 49 77 - - -
14 มีนาคม 2566 8 3 11 20 25 45 - - -
15 มีนาคม 2566 2 1 3 16 20 36 - - -
รวม 84 87 171 205 306 511 20 11 31

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2566   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
นักเรียนทั่วไป
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
11 มีนาคม 2566 27 59 86
12 มีนาคม 2566 14 21 35
13 มีนาคม 2566 21 42 63
14 มีนาคม 2566 10 21 31
15 มีนาคม 2566 17 26 43
รวม 89 169 258

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2566   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ในเขตพื้นที่บริการ 84 87 171
นักเรียนทั่วไป 205 306 511
ความสามารถพิเศษ 20 11 31
รวม 309 404 713

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2566   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
นักเรียนทั่วไป 89 169 258
รวม 89 169 258รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
  3 กุมภาพันธ์ 2566 95 144 239
  4 กุมภาพันธ์ 2566 6 8 14
  5 กุมภาพันธ์ 2566 15 6 21
  6 กุมภาพันธ์ 2566 7 8 15
  7 กุมภาพันธ์ 2566 3 0 3
  8 กุมภาพันธ์ 2566 3 3 6
  9 กุมภาพันธ์ 2566 9 0 9
10 กุมภาพันธ์ 2566 1 0 1
รวม 139 169 308

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566   (รายแผนการเรียน)

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 107 133 240
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 13 16 29
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 19 20 39
รวม 139 169 308

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566   (รายชั้นเรียน)

 
นักเรียนทั้งหมด
ยื่นใบสมัครแล้ว
ระดับชั้น
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 16 21 37 11 9 20
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 15 21 36 13 20 33
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 13 21 34 10 19 29
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 15 19 34 13 13 26
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 14 18 32 11 17 28
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 8 13 21 8 13 21
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 11 11 22 9 10 19
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 21 7 28 18 6 24
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 15 25 40 14 22 36
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 15 24 39 14 7 21
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 10 29 39 9 23 32
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 15 20 35 2 5 7
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 13 21 34 7 5 12
รวม 181 250 431 139 169 308
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...