Report Online.

ประเภททั่วไป
รายงานรายชื่อนักเรียนแต่ละประเภท

รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2566   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
ในเขตพื้นที่บริการ 84 87 171
นักเรียนทั่วไป 205 306 511
ความสามารถพิเศษ 20 11 31
รวม 309 404 713  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2566   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
นักเรียนทั่วไป 89 169 258
รวม 89 169 258  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2566   แยกรายแผนการเรียน

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 45 119 164
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 6 9 15
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 1 4 5
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 0 4 4
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 37 33 70
รวม 89 169 258  รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2566   แยกรายประเภท

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม 139 169 308
รวม 139 169 308  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2566   แยกรายแผนการเรียน

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 107 133 240
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 13 16 29
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 19 20 39
รวม 139 169 308  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566   แยกรายห้องเรียน

ระดับชั้น นักเรียนที่มีสิทธิ์ กรอกใบสมัครแล้ว คงเหลือ Progress %  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 37 20 17
54.05%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 36 33 3
91.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 34 29 5
85.29%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 34 26 8
76.47%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 32 28 4
87.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 21 21 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 22 19 3
86.36%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 28 24 4
85.71%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 40 36 4
90.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 39 21 18
53.85%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 39 32 7
82.05%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 35 7 28
20.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 34 12 22
35.29%
 รวม  431  308  123    
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...