รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ��������������������� Chess club

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. Mr. Patrick Crowe (0000000000)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 23 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800564239 35170 เด็กชาย ณภัทร พระบุราณเมือง   ม. 1/7 5        
2 1319800589223 35210 เด็กชาย ทฤษฎี นามโสภา   ม. 1/8 5        
3 1319800590710 35255 เด็กชาย พงศกร ศิลปชัย   ม. 1/9 10        
4 1319800569362 35264 เด็กหญิง จุฑามาศ จีนมะโน   ม. 1/9 19        
5 1319800591244 35272 เด็กหญิง นภัสสร สุขรินทร์   ม. 1/9 27        
6 1319800576857 35288 เด็กชาย เกรียงไกร เสาวพันธ์   ม. 1/10 3        
7 1319901312014 35291 เด็กชาย ชวิศ ทองนัด   ม. 1/10 6        
8 1309903746534 35436 เด็กชาย ไตรคุณ วามไธสง   ม. 1/14 5        
9 1319800584167 35438 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ รอดอารีย์   ม. 1/14 7        
10 1101100296872 35439 เด็กชาย ธีรยุทธ ภาเมือง   ม. 1/14 8        
11 1419902669870 35443 เด็กชาย พลอธิป เสนจันทร์ฒิไชย   ม. 1/14 12        
12 1209000315332 33581 เด็กชาย ภัทธพล เลือดกุมภา   ม. 3/1 10        
13 1309903545261 33618 เด็กชาย ณคร สวัสดิ์พูน   ม. 3/2 7        
14 1319800528640 33619 เด็กชาย ณัฐดิษฐ์ เทียนวรรณ   ม. 3/2 8        
15 1319800514509 33814 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ พยัคฆ์กูล   ม. 3/7 3        
16 1209301210572 33820 เด็กชาย พัทธดนย์ ขวัญนาค   ม. 3/7 9        
17 1319800498601 35512 นาย จักรวาล มัชฌิมาวิสัจ   ม. 4/1 16        
18 1319800485371 33162 นาย ปรพล สัมฤทธิ์   ม. 4/5 5        
19 1309903381269 32997 นาย นวพล แสงใสแก้ว   ม. 4/9 4        
20 2469000001237 32998 นาย ปรเมษฐ์ ชมภูชิต   ม. 4/9 5        
21 1319800467659 32999 นาย ปัญญากร จรกระโทก   ม. 4/9 6        
22 1319800475805 32994 นาย ณัฏฐศรัณยุ์ อินภู่   ม. 4/12 8        
23 1319800484430 35636 นางสาว เอลิน่า พัช   ม. 4/13 32