รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวเสาวรีย์ แสงจันทร์ (0821070902)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 4 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800515629 33656 เด็กชาย ธนภัทร ใจกล้า   ม. 3/3 4        
2 1319800511895 33751 เด็กชาย อัษฎายุทธ ณะรังศรี   ม. 3/5 19        
3 1319800448719 32613 นางสาว ปทิตตา ขันทะจันทร์   ม. 5/8 20        
4 1319800459761 32702 นางสาว ศิริญญาพร อุ่นวงค์   ม. 5/8 25