รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายพิคเนตร อุทัยไชย (0973355355)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 4 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800591546 34939 เด็กหญิง กชมล เทียนวรรณ   ม. 1/1 14        
2 1319800572215 34942 เด็กหญิง จุติกานต์ ผึ่งฉิมพลี   ม. 1/1 17        
3 1309903717640 34975 เด็กชาย นัฐภูมิ ไปเจอะ   ม. 1/2 10        
4 1319800575044 35148 เด็กหญิง กรชนก คมปัก   ม. 1/6 23