รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������������������������������������������������ ���.���������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษร (0877798586)

            2. นางอมลสิริณ กันชัย (0892864788)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 13 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1104400069343 35250 เด็กชาย ณรัช ลิ้มโฆษิต   ม. 1/9 5        
2 1319300094781 35377 เด็กหญิง เขมิสรา สุทธิพงษ์   ม. 1/12 12        
3 1319800567386 35389 เด็กหญิง พันธ์วรินทร์ พุฒพันธ์   ม. 1/12 24        
4 1319800568722 35394 เด็กหญิง มิ่งขวัญ เภาวนะ   ม. 1/12 29        
5 1200901561483 35444 เด็กชาย ภูมิธนพัฒ เมืองศรี   ม. 1/14 13        
6 1319901309897 35476 เด็กชาย ปภังกร ไชยดี   ม. 1/15 5        
7 1119902503061 35488 เด็กหญิง คณาพรรณ จำปามูล   ม. 1/15 17        
8 1319800566720 35493 เด็กหญิง ชยิสรา ขันสันเทียะ   ม. 1/15 22        
9 1319800581036 35496 เด็กหญิง ดวงหทัย รามัญ   ม. 1/15 25        
10 1139700086019 35498 เด็กหญิง นีรชา ปึ้งประเสริฐกุล   ม. 1/15 27        
11 1319800564476 35507 เด็กหญิง รัชนีวรรณ กรุมรัมย์   ม. 1/15 36        
12 1319800508126 33911 เด็กหญิง จิดาภา คงทวี   ม. 3/9 20        
13 1319800517613 33915 เด็กหญิง ธัญชนก พรมภมร   ม. 3/9 24