รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม A-MATH ���.������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวสุวจนา บุญมีป้อม (0979231193)

            2. นายธนพล นามลัย (0847995376)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 45 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800476771 35531 นางสาว กฤติยา สนวนรัมย์   ม. 4/3 35        
2 1329901432761 32949 นางสาว ภูวษา วัฒนนพเก้ากุล   ม. 4/9 12        
3 1319800481872 35608 นางสาว นุชวรา กีรติธนันต์ชัย   ม. 4/9 37        
4 1319800489687 32929 นาย ภูมี ศรีผดุง   ม. 4/12 6        
5 1319800438888 32607 นางสาว ชลมาศ ปริงปราง   ม. 5/2 21        
6 1319800457068 34209 นางสาว จันทรัสม์ เทพเนาว์   ม. 5/2 25        
7 1209301158333 34814 นางสาว สุธารินีย์ ใครบุตร   ม. 5/2 36        
8 1319800460450 32344 นางสาว อริสรา ณ รังศรี   ม. 5/9 24        
9 1319901034413 32328 นางสาว นันท์นภัส เข็มผะกา   ม. 5/10 14        
10 1319800470692 32334 นางสาว พิมพ์ชนก ชูประทีป   ม. 5/10 15        
11 1319901085514 32363 นางสาว จินต์จุฑา ปองนาน   ม. 5/10 19        
12 1319901065378 32380 นางสาว พิมพ์มาดา พับพิมพ์สัย   ม. 5/10 23        
13 1319800453445 32423 นางสาว สุนิษา คุ้มไพทูลย์   ม. 5/10 26        
14 1319800462681 32448 นางสาว ฑิฆัมพร จันทเล   ม. 5/11 20        
15 1319800449383 32293 นางสาว ญาตา ทองเอี่ยม   ม. 5/12 12        
16 1309801520561 32300 นางสาว ภูริสา พรมสาร   ม. 5/12 16        
17 1102003685607 34764 นางสาว ชนิภรณ์ ขวาลา   ม. 5/12 22        
18 1319800432693 34774 นาย จิตรายุส์ กองศรี   ม. 5/14 11        
19 1309903204073 31740 นาย ศุภากร เดชดำรงวิเศษ   ม. 6/1 1        
20 1240401171724 31908 นาย เจนหัสดินทร์ สงฆ์นางรอง   ม. 6/1 3        
21 1319800416451 31911 นาย ฐิติพงษ์ จันทะคาด   ม. 6/1 4        
22 1749900984481 31914 นาย พงศกร ทั่งทอง   ม. 6/1 5        
23 1319800437644 34084 นาย ภาคภูมิ อินละออ   ม. 6/1 9        
24 1319800411173 31793 นางสาว กรองกาญจน์ ตรีเมฆ   ม. 6/3 16        
25 1319800428874 31837 นางสาว กัญญาพัชร ดัดธุยาวัตร   ม. 6/3 20        
26 1104200433998 34218 นางสาว สายน้ำผึ้ง สมัยกุล   ม. 6/3 39        
27 1309903166921 31925 นางสาว กัญญาณัฐ มือขุนทด   ม. 6/4 19        
28 1319900995754 31999 นาย พัทธดลย์ ใจกล้า   ม. 6/5 10        
29 1319800436397 31893 นางสาว ปานระพี มั่งกูล   ม. 6/5 16        
30 1319900974480 31929 นางสาว ชิติมา ธีรสุวรรณ์   ม. 6/5 18        
31 1319800440564 31930 นางสาว ฐิติรัตน์ รุกขชาติ   ม. 6/5 19        
32 1319800424119 31946 นางสาว อิศราภรณ์ สงสาร   ม. 6/5 22        
33 1319800423848 32021 นางสาว พรวนัส ผลสมหวัง   ม. 6/5 28        
34 1118600022191 32060 นางสาว ณิชากานต์ นุชนารถ   ม. 6/5 29        
35 1309903246663 32272 นางสาว ภัทรธิดา ทองขาว   ม. 6/5 30        
36 1301701406867 34136 นางสาว ปิยะฉัตร นาคี   ม. 6/5 33        
37 1319800430640 34141 นางสาว วัชราภรณ์ ชินคำ   ม. 6/5 37        
38 1319800429170 34143 นางสาว อรจิรา สุรเมธีมาณพ   ม. 6/5 39        
39 1319800433134 31949 นาย กิตติธัช พัชนี   ม. 6/6 2        
40 1319800427827 31987 นางสาว พิยดา โล่ห์คำ   ม. 6/6 19        
41 1319800418062 32115 นางสาว หทัยภัทร ประดิษฐวงศ์   ม. 6/6 25        
42 1319800433894 34178 นาย เอกชัย อุ้มนางรอง   ม. 6/8 34        
43 1319800430798 31684 นาย เจษฎา กองศักดิ์   ม. 6/9 4        
44 1319800431557 31689 นาย เบญจพล โล่ห์นารายณ์   ม. 6/9 6        
45 1319800427665 31708 นางสาว ชมพู่ เลือดกุมภา   ม. 6/9 27