รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม Chemistry ���������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวณัฐวิมล อาทวัง (0924717293)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 25 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800483981 33020 นางสาว วัลฑริกา เสาวพันธ์   ม. 4/3 17        
2 1319800475864 33269 นางสาว สิริกัญญา จันทร์ไทย   ม. 4/3 31        
3 1309903462161 35535 นางสาว สุจรรย์จิรา ธนะรุ่งรักษ์   ม. 4/3 39        
4 1319800494427 33146 นางสาว มณัสวี สิงห์วงศ์   ม. 4/4 22        
5 1319800481244 33150 นางสาว สุภาวรรณ สิงห์ทอง   ม. 4/4 23        
6 1319800486041 33308 นางสาว สุชานุช บุญรอด   ม. 4/4 27        
7 1319800491738 33347 นางสาว ปภาพินท์ ทองประภา   ม. 4/4 31        
8 1199901114052 33191 นางสาว อรณิชา บัวบุศย์   ม. 4/5 25        
9 1319800486025 33350 นางสาว สุชานาถ บุญรอด   ม. 4/5 31        
10 1129902003475 33306 นางสาว ภาสินี ยวนกูล   ม. 4/9 36        
11 1319800445370 32403 นางสาว ชลธิชา ศิริบูรณ์   ม. 5/3 21        
12 1319800450357 32687 นางสาว กัญญาณัฐ เวียงอินทร์   ม. 5/4 27        
13 1319800460123 32689 นางสาว ชัชฎาภรณ์ คำกองแก้ว   ม. 5/6 28        
14 1319800458471 32690 นางสาว ญาดา หวีเกษ   ม. 5/6 29        
15 1318700054921 34859 นางสาว ฐานิดา บาริศรี   ม. 5/6 36        
16 1319800464421 34861 นางสาว ปิยวรรณ ฉิมมาลี   ม. 5/6 38        
17 1319800468779 34877 นางสาว นุชจรี แจ้งกูล   ม. 5/7 33        
18 1319800460751 32322 นางสาว กัลยาณี แก้วพูล   ม. 5/9 12        
19 1319900991252 32332 นางสาว เปรมทิศา บุญลา   ม. 5/9 18        
20 1319800440556 32413 นางสาว พาฝัน เสาวโรรังสฤษฎ์   ม. 5/9 31        
21 1319901039792 32416 นางสาว พีรดา ธีระรัชตานนท์   ม. 5/9 32        
22 1319800472474 32422 นางสาว วาสนา หมื่นพล   ม. 5/9 33        
23 1319800454557 32462 นางสาว วารุณี ทิพย์อักษร   ม. 5/9 34        
24 1319800451272 32424 นางสาว สุนิสา บุรินรัมย์   ม. 5/10 27        
25 1118700081695 34896 นางสาว ขวัญพิชชา ชมเชย   ม. 5/10 35