รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม IEP ���.5

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางรัสรินทร์ ธนโชติกิติพัฒน์ (0941296513)

            2. นางวิรมณ หาญสุวรรณ (0807980360)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 25 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800449553 32395 นาย วิฑูรย์ ยินดี   ม. 5/13 2        
2 1868800018182 32429 นาย ณราธร นิยม   ม. 5/13 3        
3 1319800466377 32470 นาย จิรพัฒน์ บัวอิ่น   ม. 5/13 5        
4 1139600363690 32560 นาย ศิปพัฒน์ ถนอมทรัพย์   ม. 5/13 7        
5 1104300880414 32632 นาย ธนาภัทร แวงดงบัง   ม. 5/13 8        
6 1139400018492 32365 นางสาว ญาณิศา แผลติตะ   ม. 5/13 10        
7 1104500063011 32371 นางสาว นิธินา บุญรัมย์   ม. 5/13 11        
8 1319901085492 32404 นางสาว ชัญญานุช พุทธา   ม. 5/13 12        
9 1319800447321 32406 นางสาว ฐาปณี ฮกฮั่ว   ม. 5/13 13        
10 1319800471869 32421 นางสาว วรรณวิสาข์ อาภรณ์พงษ์   ม. 5/13 14        
11 1319800465427 32444 นางสาว ชนัฎดา ปัตเทนานัง   ม. 5/13 15        
12 1319901061828 32496 นางสาว บุณญดา สมบูรณ์   ม. 5/13 16        
13 1319800451752 32505 นางสาว อาทิตยา มาอ่อง   ม. 5/13 17        
14 1319800463009 32572 นางสาว ธิดารัตน์ เนานะมะบัติ   ม. 5/13 18        
15 1319800457831 32586 นางสาว สุนิษา พวงสินธุ์   ม. 5/13 19        
16 1319800457033 32610 นางสาว ทานตะวัน นามประสพ   ม. 5/13 20        
17 1319800468272 32696 นางสาว ปัญญาพร บุญประสาท   ม. 5/13 21        
18 1319800456533 32701 นางสาว ศิรประภา จิรจันทรากูล   ม. 5/13 22        
19 1319800451965 32733 นางสาว ชิดหฤทัย วงศ์ใหญ่   ม. 5/13 23        
20 1309903276252 32785 นางสาว สมิตา มณีเนตร   ม. 5/13 24        
21 1119902270899 34767 นางสาว จารุวรรณ หมื่นฤทธิ์   ม. 5/13 25        
22 1319800430844 34768 นางสาว พรรณิกา แสนศรี   ม. 5/13 26        
23 1209601501891 34769 นางสาว พิมพ์เพทาย ปรอยกระโทก   ม. 5/13 27        
24 1309903361101 34771 นางสาว วงษ์ศิยา อรุณเมือง   ม. 5/13 29        
25 1319000036734 34772 นางสาว สุภารัตน์ สั่งสอน   ม. 5/13 30