รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม DIY

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร (0862580939)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 22 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800585961 35079 เด็กหญิง พรรณวรท ราชนาคา   ม. 1/4 34        
2 1318700106726 35080 เด็กหญิง พลอยรดา เมาะไธสง   ม. 1/4 35        
3 1319800572177 35150 เด็กหญิง ฆีฏาภัส สูนประโคน   ม. 1/6 25        
4 1319800585724 35152 เด็กหญิง จิรัชญา คงนันทะ   ม. 1/6 27        
5 1319800572291 35163 เด็กหญิง สุธาศิณี ทองมะเริง   ม. 1/6 38        
6 1319800585601 35165 เด็กหญิง อัยญาดา เพชรผ่องศรี   ม. 1/6 40        
7 1319800587611 35450 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ เนาวบุตร   ม. 1/14 19        
8 1319800563658 35452 เด็กหญิง ณัฐนันท์ วงศ์เกียรติขจร   ม. 1/14 21        
9 1319800571685 35454 เด็กหญิง นลินรัตน์ จอมเกราะ   ม. 1/14 23        
10 1319800578582 35470 เด็กหญิง อรอนงค์ ครุภัณฑ์   ม. 1/14 39        
11 1319800588707 35500 เด็กหญิง ปัญจรัตน์ พินิจเชื้อ   ม. 1/15 29        
12 1308500045201 33774 เด็กชาย กิตติภณ ย่ามกลาง   ม. 3/6 3        
13 1319800522421 33779 เด็กชาย นรวิชญ์ ทวีชาติ   ม. 3/6 8        
14 1319800521076 33781 เด็กชาย ปัญจพล หรรษาวงค์   ม. 3/6 10        
15 1319800532388 33783 เด็กชาย ภัสกร เสาวกูล   ม. 3/6 12        
16 1319800503744 33788 เด็กชาย ศรานนท์ วรรณศรี   ม. 3/6 17        
17 1319800510627 33791 เด็กชาย อาณัตพล ทรายสุวรรณ   ม. 3/6 20        
18 1319800517141 33796 เด็กหญิง ธัญชนก พยัคฆ์กูล   ม. 3/6 24        
19 1319800504244 33800 เด็กหญิง ปนัดดา เหลวกูล   ม. 3/6 28        
20 1319800503311 33801 เด็กหญิง ผกามาศ พจน์สิทธิ์   ม. 3/6 29        
21 1319800531497 33803 เด็กหญิง พิญชนิดา ธรรมคุณ   ม. 3/6 31        
22 1319800514045 33806 เด็กหญิง วรัญธิญา ลือวรรณ   ม. 3/6 34