รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม IEP ���.6

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางกฤษณา ประทุมสันต์ (0819766364)

            2. นางสาวสุภชา นิสสัยดี (0637523553)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 27 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800434998 31790 นาย อิศรา ละทารุณ   ม. 6/13 1        
2 1319800425425 31821 นาย ธนกฤต หาญวารี   ม. 6/13 2        
3 1309903146481 31870 นาย นฤสรณ์ ศรีชุม   ม. 6/13 3        
4 1319300049297 31906 นาย จิรภัส กมลมา   ม. 6/13 5        
5 1319800434203 31918 นาย เมธวิน เหลือสืบชาติ   ม. 6/13 7        
6 1103900171766 31922 นาย ศิริวัฒน์ อัตนโถ   ม. 6/13 8        
7 1339900845141 31954 นาย ธนโชติ สถิตสุข   ม. 6/13 10        
8 1319800441901 32006 นาย ศุภกฤต สมัยกุล   ม. 6/13 14        
9 1209702060661 31748 นางสาว จิราพัชร ทรงศรีรุ่งเรือง   ม. 6/13 16        
10 1319800423767 31759 นางสาว พาณิภัค ปาลอนันต์กุล   ม. 6/13 17        
11 1200901392380 31772 นางสาว อทิตยา เทพบำรุง   ม. 6/13 18        
12 1319900994545 31816 นางสาว ศศินา เทียนวรรณ   ม. 6/13 19        
13 1319800415608 31838 นางสาว กานต์วรี สังข์อินทร์   ม. 6/13 20        
14 1103703820630 31888 นางสาว ณฤทัย จอกทอง   ม. 6/13 21        
15 1319800419867 31895 นางสาว ภคพร สุขเสริม   ม. 6/13 22        
16 1319800415802 31926 นางสาว จันทัปปภา ละประโคน   ม. 6/13 23        
17 1739902141643 31933 นางสาว ดาวิกา ฐิกุลจันทร์   ม. 6/13 24        
18 1620101304261 31934 นางสาว นันธิตา เมืองใจ   ม. 6/13 25        
19 1319800420091 32020 นางสาว ณิชารีย์ ศรีสุขา   ม. 6/13 26        
20 1319800436711 32058 นางสาว ฐิตาภา ผลเจริญ   ม. 6/13 27        
21 1104401231175 34198 นางสาว ณัชญาวี มีภักดิ์   ม. 6/13 28        
22 1101501282261 34199 นางสาว นาตาลี นุศิริหาญ   ม. 6/13 29        
23 1309903174361 34200 นางสาว นิมมานนรดี เหมวัฒน์   ม. 6/13 30        
24 1319800427134 34202 นางสาว พรนิภา ศิริสุวรรณ   ม. 6/13 31        
25 1319800428271 34203 นางสาว รัชนก นิ่มหัตถา   ม. 6/13 32        
26 1319800430160 34204 นางสาว รุ่งธิดา สินประเสริฐ   ม. 6/13 33        
27 1459600031023 34205 นางสาว ศิรประภา งาสันเทียะ   ม. 6/13 34