รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม smart cut clip

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายสรเพชร อาจเดช (0855894363)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 3 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1419902245280 31900 นางสาว วริศรา สุขทองหลาง   ม. 6/1 17        
2 1319800418020 34108 นางสาว รัชดาภรณ์ โชติรัมย์   ม. 6/1 39        
3 1200901398159 34123 นาย ธราเทพ แถลงกลาง   ม. 6/4 9