รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ��������������������������������������� Digital Literacy

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายอัคร ศรีเมือง (0879922972)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 25 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800501318 33181 นางสาว ธันยนันท์ ธรรมรัชต์เมธิน   ม. 4/7 24        
2 1100703896099 33012 นางสาว เทพธิดา หาญคำหล้า   ม. 4/9 20        
3 1110201329805 34212 นางสาว สุทธิดา ยิ้มเยื้อน   ม. 4/11 34        
4 1319800471915 33304 นางสาว ฟ้าใส สุขเจริญ   ม. 4/14 9        
5 1319800475015 33336 นางสาว กาญจนาพร กันรัมย์   ม. 4/14 11        
6 1319800451191 32319 นาย อชิตพล อรชุน   ม. 5/9 5        
7 1319800464668 32320 นาย อิงธรรม รักประชาธรรม   ม. 5/9 6        
8 1319800448760 32324 นางสาว ชฎาสิริ เศษสุวรรณ   ม. 5/9 14        
9 1319300057257 32333 นางสาว พิชญาภา พลอาจ   ม. 5/9 19        
10 1209000240308 32335 นางสาว ภัคจิรา ศิลปชัย   ม. 5/9 20        
11 1319800469473 32340 นางสาว ศศินันท์ เณรธรณี   ม. 5/9 23        
12 1319901035215 34891 นางสาว ภัทรวดี ศรีสุดโท   ม. 5/9 37        
13 1319800458528 32314 นาย พิงครัฐ หลอดทอง   ม. 5/10 3        
14 1319800452961 32316 นาย ภูมเรศ มาศเลิง   ม. 5/10 4        
15 1319901041096 32345 นางสาว อัญชิสา โยสาจันทร์   ม. 5/10 17        
16 1319800457939 32346 นางสาว อิสรีย์ ศรีคำภา   ม. 5/10 18        
17 1119902195579 31687 นาย นวรัตน์ คงชัย   ม. 6/11 2        
18 1319800430089 31966 นาย ศุภวิชญ์ จอกกระโทก   ม. 6/11 18        
19 1319800421799 31751 นางสาว ณัฐจิตกานต์ จูกูล   ม. 6/11 27        
20 1319800432537 31805 นางสาว นาเดีย คิดอ่าน   ม. 6/11 33        
21 1319800415110 31843 นางสาว ณัชชา เส็งวจี   ม. 6/11 36        
22 1319900967963 31851 นางสาว พิมพ์ชนก พาพาน   ม. 6/11 37        
23 1319800411858 31860 นางสาว สุกฤตา ศรีระชาติ   ม. 6/11 38        
24 1119902211400 34191 นางสาว นิภาพร สำรวจวงค์   ม. 6/11 39        
25 1319800442389 34192 นางสาว อติกานต์ วินสมัย   ม. 6/11 40