รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������������������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวพิมผกา แก้วสุข (0621303284)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 25 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800500516 33096 นางสาว ณัชชา คลี่ภูษา   ม. 4/6 21        
2 1279900310949 33145 นางสาว ภูษณิศา งามเลิศ   ม. 4/6 22        
3 1309903384411 33305 นางสาว ภัทรานิฏฐ์ ชันทอง   ม. 4/6 27        
4 1319800499097 32934 นางสาว ชญาภัช มุทะรัตน์   ม. 4/12 10        
5 1319800476259 32936 นางสาว ณัฐชยา อ่อนน้ำคำ   ม. 4/12 11        
6 1319800476208 32939 นางสาว นภสร ผิวอร่าม   ม. 4/12 13        
7 1309903422674 32941 นางสาว ปณัญฆ์ฑิตา โสกูล   ม. 4/12 15        
8 1319901144928 32944 นางสาว พัทธ์ธีรา ยันละหา   ม. 4/12 16        
9 1319800493722 32946 นางสาว พิมพ์ชนก วงศ์ชัยเพ็ง   ม. 4/12 18        
10 1520101180776 32951 นางสาว รินท์ลภัส แก้ววิจิตร   ม. 4/12 19        
11 1319800485266 32955 นางสาว ศิริรักษ์ อัตนโถ   ม. 4/12 21        
12 1319800489423 32983 นางสาว ปิยะธิดา ลีประโคน   ม. 4/12 25        
13 1319300058059 34844 นางสาว จิราวดี หาญนิยม   ม. 5/5 33        
14 1319800445639 34848 นางสาว มณีเนตร สุวรรณศรี   ม. 5/5 37        
15 1319800471524 34854 นาย สุวัฒนา พาลี   ม. 5/6 12        
16 1319800472156 32703 นางสาว สิริญา ศรีเตชะ   ม. 5/6 31        
17 1103300220472 31697 นาย ศยมัช สาคีรี   ม. 6/9 11        
18 1319800444063 31775 นาย คุณากร ไวยาประโคน   ม. 6/9 18        
19 1319800419140 31789 นาย สุเมธา ชาดี   ม. 6/9 20        
20 1319800424461 31826 นาย นิทัศน์ ฉัตรวงศ์ศรี   ม. 6/9 21        
21 1319800422761 31833 นาย รุ่งเรือง จัตุกูล   ม. 6/9 23        
22 1319800430194 31704 นางสาว กัญญาณัฐ พลประสิทธิ์   ม. 6/9 26        
23 1100201785983 31710 นางสาว ชาลิตา ขำเอนก   ม. 6/9 29        
24 1319800417953 31715 นางสาว ธิรดา ภักดีนรินทร์   ม. 6/9 31        
25 1319800432278 31931 นางสาว ณัชมาศ ขำมณี   ม. 6/9 39