รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นางสาวปวีณา ด่านกระโทก (0970505783)

            2. นางสุภาพร ทองคำ (0831297613)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 51 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800465591 33003 นาย รัฐภูมิ บุตรดางาม   ม. 4/1 4        
2 1749700153411 33094 นางสาว ชาลิสา กล่อมกามิฬ   ม. 4/2 17        
3 1319800487455 33253 นางสาว เกสร ภูษา   ม. 4/2 22        
4 1319800462843 33072 นางสาว อุมากร แสงคำมี   ม. 4/3 20        
5 1319800475929 33255 นางสาว ภิญญาพัชญ์ นุชผักแว่น   ม. 4/3 28        
6 1118400027491 33261 นางสาว ธมนวรรณ นิลรักษา   ม. 4/3 29        
7 1103400121671 33262 นางสาว นภัสสวรรณ ศรีบุษย์   ม. 4/3 30        
8 1319800492416 33272 นางสาว อาจรีย์ ปานกลาง   ม. 4/3 32        
9 1318500032648 35533 นางสาว ฑุลิกา อิ่มสอาด   ม. 4/3 37        
10 1749901098060 34201 นางสาว จิตราภรณ์ ด้วงนางรอง   ม. 4/5 33        
11 1319800486939 35562 นาย พงศธร สิงห์จําปาทอง   ม. 4/6 14        
12 1209601497389 33256 นางสาว ชลธิชา มั่นกลิ่น   ม. 4/6 26        
13 1103704117975 35607 นางสาว อัยญดา จันดาหัวดง   ม. 4/8 40        
14 1319800480965 33022 นางสาว วิลาวัณย์ ทูลฉลอง   ม. 4/9 24        
15 1319800486114 33023 นางสาว ศศิกานต์ จิ๋วจันทร์   ม. 4/9 25        
16 1119902316139 33024 นางสาว ศศิวิมล พึ่งประสพ   ม. 4/9 26        
17 1318500033695 33060 นางสาว ธิดาภา พะธะนะ   ม. 4/9 31        
18 1319800472563 33093 นางสาว เกศริน คงตะเคียน   ม. 4/9 34        
19 1319800478626 33062 นางสาว ปนิศรา จันทร์กูล   ม. 4/13 9        
20 1408900032598 33267 นางสาว วิรดา อัมวรรณ   ม. 4/13 16        
21 1319800499321 33254 นางสาว เขมิกา พิทักษ์สงคราม   ม. 4/14 8        
22 1319800465397 35651 นางสาว พิมพ์ลดา หนุนครบุรี   ม. 4/14 30        
23 1319800503001 35659 นางสาว อารีรัตน์ แผ่นแก้ว   ม. 4/14 37        
24 1319800461278 32667 นางสาว สุวดี ทองอำพันธ์   ม. 5/2 24        
25 1319800460905 32391 นาย นิธิวัชร์ เรืองอุดมเกียรติ   ม. 5/3 5        
26 1319800457220 32399 นาย อนุสิทธิ์ นุชสาย   ม. 5/3 7        
27 1319800461758 34817 นาย ธันวา เลือดกุมภา   ม. 5/3 18        
28 1309903344037 32387 นางสาว อชิรญา สมจิตร   ม. 5/3 20        
29 1101501291944 32528 นางสาว ฐิตารีย์ เลิศพิศาลวุฒิ   ม. 5/3 27        
30 1219700044072 32604 นางสาว กชพร ก่อกุศล   ม. 5/3 30        
31 1319300053588 32626 นางสาว อภิญญา ธรรมทวี   ม. 5/3 33        
32 1319800460425 32627 นางสาว อาริสรา ดีด้วยชาติ   ม. 5/3 34        
33 1209702230566 32606 นางสาว ชนิศา จริงประโคน   ม. 5/4 23        
34 1319800468795 34830 นางสาว ณัฐริดา รักหอม   ม. 5/4 31        
35 1319800438608 34834 นางสาว เนตรนภา ศรีน้อย   ม. 5/4 35        
36 1319800461197 32576 นางสาว ปัณฑิตา แมลงทับ   ม. 5/9 35        
37 1319800462088 32619 นางสาว ภัทรธิดา ไชยช่วย   ม. 5/9 36        
38 1319901033018 32443 นางสาว จุฑามาศ สนโสม   ม. 5/10 29        
39 1319800457726 32318 นาย วงศ์ชัยวัฒน์ ทองแสน   ม. 5/11 1        
40 1319800453216 32354 นาย นรินทร์ แป้นทอง   ม. 5/11 3        
41 1319800443377 32390 นาย ธีระภัทร์ พุ่มพวง   ม. 5/11 6        
42 1749901084611 32591 นาย โชคชัย สมัยธรรม   ม. 5/11 8        
43 1319800432367 34902 นาย ณัฐพงษ์ โพนนอก   ม. 5/11 9        
44 1319800447895 32504 นางสาว สิริภรณ์ ฉิมมาลี   ม. 5/11 23        
45 1319800464382 32623 นางสาว ชาลิสา ปรางค์ประโคน   ม. 5/11 30        
46 1249900816559 32695 นางสาว นาฏฤทัยกานต์ พันธุมี   ม. 5/11 32        
47 1319800451698 34905 นางสาว เกศรินทร์ อินทร์แก้ว   ม. 5/11 34        
48 1309903352129 34908 นางสาว ปารณีย์ บุญทา   ม. 5/11 37        
49 1770600361073 34110 นางสาว สิรินยา โชติประวิช   ม. 6/2 38        
50 1319800424631 32019 นางสาว ณัฐฐาวีรนุช เดชพร   ม. 6/6 20        
51 1319800424755 32002 นาย ภัทรกร ประสงค์   ม. 6/7 6