รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายสมพิศ ทวีลาภ (0819666087)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 7 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800483310 33086 นาย มงคลชัย ฉกรรจ์ศิลป์   ม. 4/3 4        
2 1309903407454 33068 นางสาว พิมพ์วิภา พันธเสน   ม. 4/3 19        
3 1219800475407 33092 นางสาว กีรตา แก้วรังศรี   ม. 4/3 21        
4 1103704152410 33107 นางสาว พุทธิชา แก้วชมภู   ม. 4/3 24        
5 1100703884538 35536 นางสาว อัยลดา แวดดงบัง   ม. 4/3 40        
6 1103200087673 34895 นางสาว เกศริน จันทร์เจ้า   ม. 5/10 34        
7 1319800434378 34155 นางสาว สุดารัตน์ พันธ์พล   ม. 6/6 39