รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ���������������������������

คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม :  

            1. นายธนาพงศ์ สุขเกษม (0897166480)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

รายงานวันที่ 26/03/2023   จำนวนนักเรียน 5 คน

ที่ เลขบัตรประชาชน เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่        
1 1319800448026 32773 นางสาว ธวัลลักษณ์ ศรีผดุง   ม. 5/8 30        
2 1317600018310 32777 นางสาว ณัฐนันท์ นุชสาย   ม. 5/8 32        
3 1319800460841 32621 นางสาว ลีซ่า จีรนันท์ อาแวร์ซา   ม. 5/11 29        
4 1409903469009 32658 นางสาว บัณฑิตา ขาวสกุล   ม. 5/11 31        
5 1319800419204 31904 นางสาว อริศรา ลายพยัคฆ์   ม. 6/7 17